Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến bạn đọc slide bài giảng chẩn đoán hình ảnh cấu trúc xương bình thường. Các bạn có thể xem online tại file bên dưới. Slide bị lỗi font, các bạn check font rồi cài vào máy tính để xem là hết lỗi font nhé.

CAÏC PHÆÅNG PHAÏP CHÁØN ÂOAÏN HÇNH AÍNH HÃÛ TIÃÚT NIÃÛU Môc tiªu häc tËp Tr×nh bµy ®­îc lîi Ých vµ h¹n chÕ mçi kü thuËt h×nh ¶nh ChØ ®Þnh ®­îc c¸c kü thuËt h×nh ¶nh th «ng dông 3. M« t¶ ®­îc h×nh ¶nh hÖ tiÕt niÖu b×nh th­ êng trªn X quang vµ Siªu ©m 1. Phim HTN KCB (ASP) 1.1. Muûc âêch – Tçm caïc väi hoïa báút thæåìng. Xem báút thæåìng hãû thäúng xæång. – Tçm hiãûu æïng choaïn chäù: khäúi u sau hoàûc trong Phúc mạc Là phim phải có trước khi tiến hành các Kỹ thuật hình ảnh có chuẩn bị 1.2. Kyî thuáût – Uäúng thuäúc xäø 3 ngaìy træåïc, suïc ruäüt häm træåïc vaì häm sau. – Phim chuûp thàóng, nàòm ngæîa, tæì D12 – hãút khåïp mu. Nên thåí âãø hçnh aính cáúu truïc roî neït – Khi coï tr/c vãö niãûu âaûo, chuûp tæ thãú niãûu âaûo (chãúch 450). – Coï thãø bäø sung: chuûp khu truï, chuûp nghiãng, chuûp chãúch sau. 1.3. Kãút quaí – Båì ngoaìi cå TLC, cäüt säúng, xæång cháûu, khåïp haïng 2 bãn. – Boïng tháûn (låïp måî quanh tháûn vaì chuûp âuïng hàòng säú). – Boïng måì báöu duûc cuía BQ âáöy NT, båì dæåïi gan, laïch. Nang thận T U xơ TC Hình mức hơi dịch bất thường Thủng tạng rỗng Tắc ở đoạn giữa ĐT xuống 3. Siãu ám Thàm doì täút nhu mä tháûn vaì khoang quanh tháûn, laì kyî thuáût thàm khaïm TLT täút nháút. SÁ Doppler nghiãn cæïu caïc maûch maïu tháûn. Æu âiãøm: + Kyî thuáût âån giaín, dãù thæûc hiãûn, chi phê tháúp, hiãûu quaí täút. + Coï thãø taïi khaïm nhiãöu láön. + Coï thãø thæûc hiãûn taûi giæåìng bãûnh. + Khäng coï haûi cho sæïc khoíe. + K/saït tháûn theo 3 chiãöu khäng gian, tháúy âæåüc khäúi u nhu mä, p/biãût khäúi âàûc hay loíng, coï thãø tháúy âæåüc khoang quanh tháûn. + Coï thãø tháúy NQ âoaûn âáöu saït bãø tháûn vaì âoaûn thaình BQ. + Tháúy thaình BQ, loìng BQ, qua BQ coï thãø tháúy âæåüc TLT. – Haûn chãú: + Lãû thuäüc trçnh âäü ngæåìi khaïm. + Lãû thuäüc cháút læåüng maïy siãu ám. + Lãû thuäüc bãûnh nhán (voïc daïng, håüp taïc). + Khäng tháúy ÂBT, NQ khi khäng giaîn. Khäng âaïnh giaï chæïc nàng tháûn. + Cháøn âoaïn giaîn âæåìng baìi xuáút ráút nhaûy nhæng coï (-) giaí vaì (+) giaí. THAÄN TREÛ SÔ SINH Coù hoài aâm töông ñöông nhu moâ gan.Caùc thaùp thaän coù hoài aâm keùm roõ reät. THAÄN TREÛ EM Vuøng nhu moâ thaän coù hoài aâm keùm hôn nhu moâ gan.Caùc thaùp thaän coù hoài aâm keùm roõ reät. THAÄN TREÛ EM Caùc thaùp Malpighi (P) coù hoài aâm keùm roõ reät ôû vuøng voû thaän. THAÄN NGÖÔØI LÔÙN Caùc thaùp Malpighi (P) vaø truï Bertin (C) coù caáu truùc hoài aâm keùm gaàn nhö nhau. Mặt cắt vành: mặt cắt đi qua rốn thận thấy ĐBT Matthias Hofer et al. Ultrasound Teaching Manual.Thieme.1999. Matthias Hofer et al. Ultrasound Teaching Manual.Thieme.1999. 2. Niãûu âäö ténh maûch (NÂTM, UIV) 2.1. Kyî thuáût – Chuáøn bë BN saûch ruäüt (Nhën àn uäúng 6h træåïc khi chuûp træì træåìng håüp suy tháûn, bãûnh Kahler khäng nãn nhën uäúng). – Chuûp phim ASP ngay træåïc khi chuûp UIV. TCQ: tan trong næåïc Urografin 370mgI/ml. Teïleïbrix 370mg I/ml (ÂTT cao) hoàûc Ultravist 370mgI/ml, Iopamiron 370mg I/ml (ÂTT tháúp) Liãöu 1-2ml/kg täúi âa 3ml/kg. – Tiãm TCQ vaìo TM, tiãm nhanh. – Haûn chãú TE < 2 tuáön, ngæåìi giaì > 70 – 2 láön chuûp TCQ caïch nhau > 5 ngaìy. – Læu yï caïc yãúu täú nguy cå dë æïng thuäúc coï Iode: tiãön sæí dë æïng, suy tim, THA, xå gan, h/c tháûn hæ, suy tháûn. Cho thuäúc ngæìa täút nháút 3 ngaìy træåïc. – Nãn choün TCQ ÂTT tháúp. – Phaín æïng TCQ thæåìng sau tiãm TM trong voìng 15 phuït, nhæng phaíi theo doîi saït BN cho âãún khi kãút thuïc XN. – Caïc p/æï do TCQ coï thãø mæïc âäü nheû khäng cáön âiãöu trë hoàûc væìa thç âiãöu trë triãûu chæïng, nãúu nàûng cáön âiãöu trë taûi khoa CÂHA vaì sau âoï taûi khoa HSCC. – Tè lãû tai biãún nàûng 131/100.000. – Tè lãû chãút do tai biãún 1/100.000. Thåìi âiãøm chuûp: + Phim 3‘: ch/n baìi tiãút tháûn. Sau tiãm 3‘: x/hiãûn thuäúc åí âaìi tháûn Sau tiãm 5‘: NQ hiãûn hçnh. Tuìy y/cáöu chuûp thç mä tháûn cq 60″. + Phim tiãúp trong voìng 15′ xem roî ÂBT, nãúu cáön phaíi eïp NQ hoàûc cho âáöu BN nàòm tháúp, thæåìng chuûp chãúch 2 bãn. + Kãút luáûn tháûn cám trãn phim Xq chuûp åí thåìi âiãøm 2-3g nãúu khäng coï thuäúc baìi tiãút. Tháûn cám tháût sæû chuûp sau 24g. 2.2. Chè âënh vaì chäúng chè âënh C räüng raîi khi coï thay âäøi LS, sinh hoüc. – Caïc C cuû thãø: + Âaïi maïu chæa roî nguyãn nhán. + Soíi HTN. + Cån âau quàûn tháûn. + Nghi u âæåìng dáùn niãûu. + Cháún thæång tháûn. + U sau phuïc maûc. – Caïc CCÂ: + Tuyãût âäúi: Máút næåïc nàûng + Tæång âäúi: suy tháûn, âaïi âæåìng, d/æï Iode, bãûnh Kahler, phuû næî coï thai. 2.3. Kãút quaí – Phán têch hçnh thaïi vaì chæïc nàng, so saïnh 2 bãn vaì coï hãû thäúng. Tháûn hçnh quaí âáûu nàòm hai bãn CSTL, saït båì ngoaìi cå TLC. Truûc doüc song song båì ngoaìi cå TLC. Cáúu taûo: pháön ngoaûi vi laì nhu mä vaì trung tám laì xoang. Nhu mä: voí åí ngoaìi (coï caïc cäüt Bertin), tuíy åí trong gäöm caïc thaïp Malpighi. Xoang tháûn: ÂBT, ÂM – TM tháûn vaì täø chæïc måî. Âæåìng dáùn niãûu: ÂT, BT, NQ, BQ, NÂ. 2.3.1. Tiãøu âaìi – âaìi – bãø tháûn Tiãøu âaìi hçnh chán ly ræåüu. Säú læåüng = thaïp Malpighi, thay âäøi tæì 7-15. Hæåïng caïc tiãøu âaìi ráút khaïc nhau nãn hçnh aính Xq coï hçnh tam giaïc, troìn hay hçnh khuyãút trong hçnh bãø tháûn. Caïc tiãøu âaìi hoüp laûi thaình 3-5 âaìi tháûn, coï 3 nhoïm âaìi: trãn, giæîa, dæåïi, caïc âaìi tháûn näúi vaìo bãø tháûn. BT hçnh tam giaïc khi âáöy NT, båì trãn läöi, båì dæåïi loîm, nhoí dáön vaì liãn tuûc våïi NQ, coï thãø chia 2/nhiãöu hån, coï thãø ngoaìi xoang tháûn. 2.3.2. Niãûu quaín Hçnh aính NQ laì cäüt TCQ, khäng liãn tuûc, chia 2 âoaûn laì TL vaì cháûu, 3 chäù heûp: chäù näúi NQ – BT, chäù bàõt cheïo træåïc boï maûch cháûu, chäù âäø vaìo BQ. Khäng bao giåì tháúy toaìn bäü NQ trãn 1 phim (nhu âäüng). 2.3.3. Baìng quang TCQ âãún BQ sau 5 phuït. Voìm BQ khi âáöy thuäúc coï thãø loîm do TC gáûp træåïc, khi càng coï truûc thàóng âæïng, ngang mæïc S1; âaïy ngang båì trãn xæång mu. TLT låïn âáøy âaïy BQ lãn. Khi âi tiãøu BQ nhoí laûi hæåïng tám, khäng coï täön âoüng næåïc tiãøu. 2.3.4. Niãûu âaûo – N nam thç âi tiãøu coï 4 âoaûn: N tiãön liãût hçnh thoi, N maìng heûp, N haình âk låïn nháút, N hang coï häú thuyãön táûn cuìng. – N næî ngàõn trong TSM, thàóng âæïng hay chãúch ra træåïc. ÂK giaím dáön vaì táûn cuìng bàòng häú thyãön. Thận thẳng thật và nghiêng thật (chếch BN) Thay đổi bình thường số lượng đài thận NQ chia 3 đoạn dựa vào bờ trên và bờ dưới xương cùng – Đoạn TL (bụng) – Đoạn chậu – Đoạn tiểu khung 1.Đài nhỏ 2. Đài lớn 3. Cổ đài 4. Bể thận 5. Chỗ nối BT-NQ 10. Bầu đài thận 11. Gai thận V: trục dọc H: trục dọc 9. Cổ đài thận 10. Đài trên 11. Đài giữa 12. Đài dưới 13. Bầu đài 14. Bể thận 15. Chỗ nối BT-NQ NĐTM thì vỏ thận 30-60 s NĐTM thì tuỷ thận 60-100 s NĐTM thì bài tiết trên 3 phút NĐTM: khảo sát bể thận NQ bụng 2.3.5. Nhæîng hçnh aính báút thæåìng càn baín – Hçnh läöi laì boïng måì TCQ åí nhu mä, nàòm ngoaìi âæåìng Hodson. Ngnhán thæåìng gàûp laì hang lao vaì tuïi thæìa âaìi tháûn báøm sinh. – Hçnh khuyãút laì boïng saïng trãn nãön måì TCQ trong âæåìng dáùn niãûu. Ngnhán thæåìng gàûp laì soíi KCQ, maïu cuûc, u âæåìng dáùn niãûu. 2.3.6. Nhæîng hçnh aính báút thæåìng åí tháûn – Báút thæåìng vãö säú læåüng. (Coï thãø gàûp 3 tháûn hay 1 tháûn) Báút thæåìng vãö vë trê vaì truûc tháûn. Báút thæåìng båì tháûn. Báút thæåìng vãö kêch thæåïc. – Báút thæåìng vãö vë trê vaì truûc tháûn: Tháûn sa, truûc tháûn thay âäøi vaì NQ ngoàòn ngoeìo. Tháûn sa BS hay MP (bë âeì âáøy). Tháûn laûc chäù laì báút thæåìng BS do ngæìng di chuyãøn cuía máöm tháûn trong TK baìo thai, laûc chäù coï thãø cuìng hoàûc khaïc bãn tháûn laình. Coï nhiãöu báút thæåìng kãút håüp: tháûn xoay, NQ ngàõn. Báút thæåìng truûc tháûn coï thãø âån thuáön. Tháûn hçnh moïng ngæûa (BS), cæûc dæåïi tháûn dênh nhau, 2 BT-NQ riãng. – Báút thæåìng båì tháûn: Nhæîng thay âäøi khäng coï yï nghéa blyï: + Täön taûi thuìy tháûn tk baìo thai, båì tháûn coï ngáún ngang våïi mæïc caïc cäüt Bertin. + Tháûn traïi hçnh læng laûc âaì, coï thãø nháöm u. + Phç âaûi caïc cäüt Bertin, hçnh aính giaí u. + Thay âäøi båì tháûn do bãûnh lyï nhæ u nhu mä tháûn, keïn tháûn laìm båì tháûn coï muïi. Båì tháûn coï ngáún loîm do viãm tháûn bãø tháûn maûn, vãút ngáún åí ngang mæïc âaìi tháûn. Båì tháûn loîm do thiãøu saín mäüt pháön tháûn. Báút thæåìng vãö kêch thæåïc: + Tháûn låïn do hoaût âäüng buì, æï næåïc giai âoaûn chæa teo nhu mä, nang tháûn, u tháûn. + Tháûn nhoí (cd < 3 âäút TL) do thiãøu saín, teo nhu mä tháûn sau nhiãùm truìng maûn tênh, æï næåïc maûn tênh. + Bçnh thæåìng 10cm, 5cm, 4.5cm hoàûc 3.5 âäút TL ± 1/2 âäút. 4. Càõt låïp vi tênh: Coï mäüt vë trê quan troüng – Caïc låïp càõt theo truûc cå thãø tæì tháûn âãún TLT cho pheïp xem xeït nhu mä, caïc âæåìng baìi xuáút, ÂBT, NQ, BQ, TLT. – Âo tè troüng: phán biãût maïu, måî, väi hoïa, hoaûi tæí, dëch… – CLVT tiãm CQTM phán biãût roî hån caïc cáúu truïc, biãút täøn thæång giaìu, ngheìo hay vä maûch, nghiãn cæïu âæåüc caïc maûch maïu tháûn. – Xem HTN åí vë trê GP, giæîa caïc cå quan khaïc trong äø buûng. CLVT thì vỏ thận CLVT thì tuỷ thận CLVT thì bài tiết CLVT tuyến thượng thận bình thường Caïc chè âënh: + Âaïnh giaï sæû lan räüng cuía u HTN, u TLT. Phán giai âoaûn u tháûn, cå såí cho âiãöu trë. + Bãûnh lyï nhiãùm khuáøn nhu mä tháûn vaì khoang quanh tháûn: VTBT cáúp, aïp xe tháûn, VTBT haût vaìng… + Cháún thæång tháûn, laì k/th âáöy âuí vaì roî raìng nháút. CLVT âäöng thåìi âgiaï caïc täøn thæång caïc taûng âàûc, taûng räùng trong äø buûng. + Ngheîn tàõc NQ nguyãn nhán chæa roî. + Bãûnh lyï sau phuïc maûc, tiãøu khung aính hæåíng lãn hãû tiãút niãûu. 5. Cäüng hæåíng tæì Hçnh aính CHT tæì laì hçnh aính càõt låïp kãú tiãúp nhau, trãn moüi màût phàóng. – Æu âiãøm: + Xem cáúu truïc trong khäng gian 3 chiãöu, xem åí moüi màût phàóng. + Xem maûch maïu khäng cáön TCQ. + Coï âäü phán giaíi cáúu truïc cao. + Khäng gáy nhiãùm xaû vaì tai biãún do bn, phuì håüp phuû næî coï thai. + Coï thãø tiãm thuäúc ÂQT taïc duûng nhæ tiãm CQ Iode (CLVT). – Nhæåüc âiãøm: + Âäü phán giaíi khäng gian tháúp, khäng tháúy roî båì cáúu truïc. + Coï nhiãöu aính nhiãùu do nhu âäüng ruäüt, cæí âäüng hä háúp, nhëp âáûp tim, vç thåìi gian ghi hçnh daìi nhiãöu phuït. + CC âäúi våïi BN coï váût kim loaûi. + Trang bë täún keïm, chi phê gáúp 4 láön CLVT. C âäúi våïi HTN coìn haûn chãú: chuí yãúu âäúi våïi u vuìng BQ, TLT, âaïnh giaï heûp âäüng maûch tháûn. Chôp céng h­ëng tõ CHT thận bình thường trước (a) và sau tiêm thuốc đối quang từ (b) thì vỏ thận (25-30s), (c) thì tủy thận (60-90s) và (d) thì bài tiết (120 s) Chôp phim CHT: tiªm ®èi quang tõ (gadolinium) thÊy ®­êng dÉn niÖu kh«ng d·n (N§TM céng h­ëng tõ) Chôp phim CHT: Kh¶o s¸t m¹ch m¸u Chôp phim CHT kh«ng tiªm gado Kh¶o s¸t ®­îc ®­êng dÉn niÖu d·n Chụp nhấp nháy (Scintigraphie) : + Được sử dụng thu thập thông tin về chức năng thận. + Ưu điểm: liều bức xạ thấp hơn so với CLVT, không tác dụng phụ ngoại trừ bức xạ. + Nhược điểm: Thời gian thu thập hình ảnh dài, chỉ dẫn cụ thể, bức xạ. PET/ CT: PET/CT: Cho phép đánh giá hình ảnh, đánh giá chức năng thận và đánh giá di căn. 6. Caïc kyî thuáût chuûp nhuäüm træûc tiãúp 6.1. Chuûp ngæåüc doìng Thæûc hiãûn åí phoìng vä truìng kãút håüp våïi Baïc sé chuyãn khoa tiãút niãûu âãø soi baìng quang âæa sonde vaìo cuäúi niãûu quaín hay vaìo âãún bãø tháûn räöi båm thuäúc caín quang. Chè âënh chênh: Häüi chæïng tàõc ngheîn âæåìng baìi xuáút khi NÂTM khäng tháúy âæåüc chäù tàõc hoàûc laì xem caïc hçnh khuyãút trong âæåìng dáùn niãûu chæa roî trãn caïc kyî thuáût khaïc. Nhæåüc âiãøm: Gáy nhiãùm truìng ngæåüc doìng, khoï khàn âàût sonde. 6.2. Chuûp xuäi doìng Êt gáy biãún chæïng, êt phæïc taûp hån kyî thuáût ngæåüc doìng. Choüc doì vaìo âaìi tháûn, båm thuäúc caín quang. Coï yï nghéa âiãöu trë vç dáùn læu næåïc tiãøu vaì coï thãø láúy soíi qua âæåìng choüc doì. Haûn chãú cuía kyî thuáût: khoï thæûc hiãûn khi âaìi bãø tháûn khäng giaîn, niãûu quaín dæåïi chäù tàõc nhçn khäng roî. Chụp BT-NQ xuôi dòng Chụp NQ-BT ngược dòng Chụp NQ-BT ngược dòng 6.3. Chuûp baìng quang niãûu âaûo ngæåüc doìng Âàût sonde åí häú thuyãön niãûu âaûo nam båm thuäúc caín quang xem niãûu âaûo heûp do cháún thæång, nhiãùm khuáøn, doì tuïi thæìa niãûu âaûo hoàûc âàût sonde vaìo baìng quang, båm thuäúc caín quang tçm traìo ngæåüc baìng quang niãûu quaín. Chuûp phim åí thç båm thuäúc, thç âi tiãøu, thç sau khi âi tiãøu (tçm næåïc tiãøu täön dæ). NĐ nam thì ngược dòng đầy thuốc Bµng quang 2. Cæ bµng quang 4. ô nói 7. NiÖu ®¹o hµnh 8. ND tÇng sinh m«n 15. bãng sonde Foley 3+4+5 = NDTliÖt 6. NiÖu ®¹o mµng 7. NiÖu ®¹o hµnh 8. ND tÇng sinh m «n 9. ND d­¬ng vËt 10. Hè thuyÒn D©y ch»ng treo d­¬ng vËt C¬ vßng 7+8+9 = ND tr­íc NDTL + 6 = ND sau NiÖu ®¹o nam, thi ®i tiÓu 1, Bµng quang 2, Cæ bµng quang 3, §o¹n gÇn 4, §o¹n gi÷a 5, §o¹n xa 7, Tia n­íc tiÓu N§ n÷ th× ®i tiÓu Chôp BQ-N§ ng­îc dßng Chuûp baìng quang niãûu âaûo ngæåüc doìng 7. Chuûp âäüng maûch tháûn (Angiography) Vai troì cuía chuûp âäüng maûch tháûn giaím nhiãöu tæì vaìi tháûp kyí nay khi coï siãu ám, siãu ám Doppler, CLVT, cäüng hæåíng tæì ra âåìi. Chè âënh chuí yãúu hiãûn nay laì âãø can thiãûp nhæ nuït maûch, nong maûch tháûn. Âæa catheter vaìo âäüng maûch âuìi räöi âäüng maûch chuí buûng, chuûp âäüng maûch tháûn hai bãn hoàûc âæa catheter vaìo âäüng maûch tháûn chuûp choün loüc. Kyî thuáût chuûp âäüng maûch cäø âiãøn ngaìy nay âæåüc thay thãú bàòng chuûp maûch säú hoïa xoïa nãön (DSA: digital subtraction angiography). Chè cáön tiãm thuäúc caín quang vaìo ténh maûch chè 50% læåüng thuäúc caín quang so våïi chuûp maûch kinh âiãøn laì tháúy âæåüc âäüng maûch chuí vaì âäüng maûch tháûn. Chuûp maûch càõt låïp vi tênh (CTA: CT Angiography) vaì chuûp cäüng hæåíng tæì maûch maïu (MRA: Magnetic Resonance Angiography) âang caûnh tranh våïi DSA âãø cháøn âoaïn caïc bãûnh maûch maïu nhæ tuïi phçnh âäüng maûch, doì âäüng maûch ténh maûch, u maûch maïu, tàõc heûp âäüng maûch tháûn, âaïi ra maïu khäng roî nguyãn nhán… Chụp ĐM thận chọn lọc CT angio MRangio Chụp ĐM thận số hoá xoá nền Nong ®éng m¹ch thËn b»ng sonde cã bãng Chụp động mạch thận cho phép đánh giá tình trạng mạch máu trước phẫu thuật, đánh giá sự tăng sinh mạch máu u (mạch ngoằn ngoèo, khẩu kính không đều, phân bố không đều, có giả phình mạch và thông động- tĩnh mạch) Bơm hơi SPM Sái hÖ tiÕt niÖu Môc tiªu häc tËp ChÈn ®o¸n sái HTN ChÈn ®o¸n ph©n biÖt sái vµ c¸c v«i ho¸ bÊt th­êng kh¸c 1. Soíi tháûn – Bãûnh lyï hay gàûp, tæì 1-10%. Thường gặp åí ngæåìi coï tuäøi, coï thãø gàûp åí TE < 1 tuäøi. – LS âa daûng: âau thàõt læng (± ), quàûn tháûn, âaïi maïu, säút (±)… – Yãúu täú thuáûn låüi: tiãön sæí cháún thæång tháûn, NTÂT, æï âoüng NT, dë daûng âæåìng tiãøu… – Âa säú soíi hçnh thaình åí cao → NQ, BQ, NÂ. – Biãún chæïng cuía soíi: æï næåïc, æï muí ÂBT, âaïi maïu, suy tháûn. Cáúu taûo: + 90% laì soíi CQ: Oxalate Calci, Phosphate Calci, soíi phäúi håüp (70%), soíi Struvite (Magnesium Ammonium Phosphate, 15-20%). + Khäng/êt CQ: Urat Natri, acid Uric (5-10%), Cystine (1-5%). + KCQ hiãúm gàûp: Xanthine, Cystine, Indinavir, Matrix. 1.1. Phim hãû tiãút niãûu khäng chuáøn bë – Laì phæång tiãûn càn baín phaït hiãûn soíi vç âa säú CQ – Soíi CQ: hçnh aính boïng måì âáûm âäü = xæång. Caïc trræåìng håüp khäng phaït hiãûn âæåüc: soíi KCQ, soíi kêch thæåïc nhoí, soíi chäöng lãn cáúu truïc xæång, buûng báøn nhiãöu håi vaì phán. – Cháøn âoaïn: säú læåüng, vë trê, kêch thæåïc. Soíi coï thãø tæì âaìi tháûn âãún N (Âa säú âæåüc hçnh thaình åí ÂBT sau âoï di chuyãøn xuäúng dæåïi). Kêch thæåïc tháúy âæåüc: 2mm → > 10cm. Hçnh daïng thay âäøi tuìy vë trê soíi: – Soíi tiãøu âaìi hçnh troìn, tam giaïc. – Soíi bãø tháûn hçnh tam giaïc låïn. – Soíi ÂBT hçnh san hä. – Soíi NQ hçnh báöu duûc theo truûc NQ. – Soíi BQ hçnh báöu duûc truûc nàòm ngang. Cháøn âoaïn phán biãût: – Soíi máût: SÁ/phim nghiãng – Soíi tuûy: vàõt ngang L1 – L2. – Väi hoïa haûch MT: CQ êt, khäng âäöng nháút. – U nang buäöng træïng: chæïa ràng/xæång. – Väi hoïa TM tiãøu khung: trung tám êt måì hån, caûnh gai toüa/båì trãn x.mu. – Väi hoïa TLT: väi hoïa láúm táúm chäöng k.mu. – Ngoaìi ra caïc väi hoïa khaïc dãù phán biãût hån nhæ väi hoïa ÂM, suûn sæåìn, gai CS, máúu ngang CS. T¹o sái bµng quang sau 3 th¸ng l­u sonde C§o¸n khã C§o¸n khã Soi NQ Sái thËn, NQ Sái tÜnh m¹ch = v«I ho¸ tÜnh m¹ch Sái tÜnh m¹ch = v«I ho¸ tÜnh m¹ch Sái tÜnh m¹ch = v«I ho¸ tÜnh m¹ch Sái tuþ U nang buång trøng (x­¬ng vµ r¨ng trong u) 1.2. Siãu ám Kyî thuáût thäng duûng phaït hiãûn soíi (kãút håüp ASP) – Tháúy soíi khäng liãn quan thaình pháön hoïa hoüc. – Soíi coï hçnh aính tàng ám keìm boïng læng. Soíi nhoí <3mm vaì nàòm åí ÂBT khoï tháúy. – Phaït hiãûn soíi ÂBT, âoaûn âáöu-cuäúi NQ, N nam. – Phaït hiãûn giaîn ÂBT, NQ do soíi gáy tàõc, æï næåïc. – Coï thãø tháúy teo nhu mä tháûn do æï næåïc láu ngaìy. – Khäng tháúy soíi NQ âoaûn buûng (væåïng håi), træì mäüt säú trhåüp soíi låïn trong NQ giaîn åí bãûnh nhán gáöy. S¢/Sái thËn Sái niÖu qu¶n Sái niÖu qu¶n ®o¹n thµnh BQ 1.3. Niãûu âäö ténh maûch Hçnh thaïi – chæïc nàng tháûn (sau ASP). – Cháøn âoaïn baín cháút váût gáy tàõc âæåìng dáùn niãûu: thæåìng do soíi: sỏi kcq là hình khuyết trong đdn chứa tcq, sỏi cq là điểm dừng lại của đdn giãn chứa tcq – Âaïnh giaï mæïc âäü giaîn hãû thäúng ÂBT. – Âaïnh giaï aí/h cuía soíi lãn ch/nàng baìi tiãút vaì baìi xuáút. – Bäø sung SÁ vaì phim ASP trong træång håüp cháøn âoaïn såïm, âáöìy âuí h/ch tàõc cáúp âæåìng baìi xuáút cao, thæåìng do soíi (coï bh LS laì CÂQT). – NÂTM coï thãø phaút hiãûn nhæîng dë daûng HTN. Mäüt säú tr/h khäng C do suy tháûn nàûng (h/aí keïm): t/sæí dë æïng nàûng, mäüt säú b/lyï ÂÂ, suy tim… Sái san h« thËn ph¶i Sái san h« hai bªn cña thËn dÞ d¹ng h×nh mãng ngùa Sái bÓ thËn tr¸i N§TM: ø n­íc ®é 3 ph¶I; ®é 2 tr¸i, v«i ho¸ h¹ch v«i ho¸ h¹ch Sái c¶n quang Sỏi cản quang NĐTM: sỏi cản quang NQ trái Sỏi không cản quang 1.4. Chuûp nhuäüm træûc tiãúp âæåìng dáùn niãûu Chè âæåüc chè âënh khi phim niãûu âäö ténh maûch khäng cho hçnh aính roî. Caïc kyî thuáût naìy khaï phæïc taûp vaì coï thãø coï biãún chæïng nhæ nhiãùm truìng, chaíy maïu, âau. NĐTM: Sỏi không cản quang NQ P Bể thận – NQ xuôi dòng: sỏi không cản quang NQ P 1.5. Chuûp càõt låïp vi tênh Kyî thuáût âàõt tiãön, khaí nàng phaït hiãûn soíi ráút cao (âäü nhaûy, âäü âàûc hiãûu: 95-100%). Ngaìy nay noï tråí thaình kyî thuáût phäø biãún âãø khaïm xeït bãûnh lyï soíi åí caïc næåïc phaït triãøn. Phaït hiãûn soíi CQ vaì KCQ: tàng tè troüng. Soíi KCQ (træì Indinavir vaì Matrix cæûc hiãúm) > 100 UH, cao hån nhiãöu so våïi pháön mãöm. Tháúy giaîn ÂBT, NQ (khäng roî = UIV). Khaïm nhu mä tháûn vaì vuìng quanh tháûn. CLVT khäng cho biãút chæïc nàng tháûn, nãúu

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap