Chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến bạn đọc slide bài giảng Chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh. Các bạn có thể xem online tại file bên dưới.

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ THẦN KINH TS.BS. Nguyễn Thanh Thảo Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường ĐH Y Dược Huế Mục tiêu học tập 1. Phân tích được vai trò của các kỹ thuật CĐHA đối với hệ TK 2. Nắm được cấu trúc giải phẫu trên XQ, CLVT và CHT 3. Phân tích được các hình ảnh bất thường trên phim XQ sọ não 4. Phát hiện được các bệnh lý cơ bản trên CLVT và chụp mạch 5. Mô tả được hình ảnh bất thường của TBMMN 6. Mô tả được hình ảnh bất thường của Chấn thương sọ não 7. Mô tả được hình ảnh bất thường của U não 8. Mô tả được hình ảnh bất thường của viêm não, viêm màng não và áp-xe não. 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh 1-Jan-13 CĐHA Cơ-Xương-Khớp 1-Jan-13 CĐHA Cơ-Xương-Khớp Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh 1-Jan-13 CĐHA Cơ-Xương-Khớp 1-Jan-13 CĐHA Cơ-Xương-Khớp 1-Jan-13 CĐHA Cơ-Xương-Khớp Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thu ậ t CĐHA h ệ Th ầ n kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. C ắ t l ớ p vi tính 4. C ộng hưởng t ừ 5. Ch ụ p tu ỷ s ống 6. Ch ụ p m ạch máu 7. Ch ụ p nh ấ p nháy các ch ấ t đồng v ị 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Các kỹ thuật CĐHA hệ Thần kinh 1. X quang thường quy 2. Siêu âm 3. Cắt lớp vi tính 4. Cộng hưởng từ 5. Chụp tuỷ sống 6. Chụp mạch máu 7. Chụp nhấp nháy các chất đồng vị 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh C-11 methionine PET Đậm độ trên phim XQ thay đổi tương ứng với thay đổi về độ dày (A) và cấu tạo (B) của vật thể. A B 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh Hình ảnh XQ thay đổi phụ thuộc vào hướng của chùm tia X 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh GIẢI PHẪU X QUANG SỌ NÃO 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM SỌ THẲNG 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM SỌ THẲNG 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM SỌ NGHIÊNG 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM SỌ NGHIÊNG 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM BLONDEAU 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM BLONDEAU 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM HIRTZ 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh PHIM HIRTZ 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 C ĐHA Th ần kinh Homunculus 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh 6 1 10 2 3 5 4 6 7 8 9 1.Kỹ thu ật, m ặt ph ẳng c ắt 2.Mô t ả các c ấu trúc gi ải ph ẫu não ( s ố th ứ tự 1-10) 1.Kỹ thu ật, m ặt ph ẳng c ắt 2.Mô t ả các c ấu trúc gi ải ph ẫu não ( s ố th ứ tự 1-10) 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 GIẢI PHẪU CẮT LỚP SỌ NÃO 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh GIẢI PHẪU CẮT LỚP SỌ NÃO 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh GIẢI PHẪU CẮT LỚP SỌ NÃO 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh GIẢI PHẪU CẮT LỚP SỌ NÃO 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh GIẢI PHẪU CẮT LỚP SỌ NÃO 1-Jan-13 CĐHA Thần kinh

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap