Điện tâm đồ chẩn đoán rối loạn nhịp thất

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến độc giả slide bài giảng Điện tâm đồ chẩn đoán rối loạn nhịp thất. Bạn đọc có thể xem online tại file bên dưới.

ĐIỆN TÂM ĐỒ CHẨN ĐOÁN CÁC RỐI LOẠN NHỊP THẤT TS. TRẦN SONG GIANG VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM HÖ thèng dÉn truyÒn trong tim CÁC RỐI LOẠN NHỊP THẤT 1. NTT/T. 2. NNT. 3. Xoắn đỉnh. 4. Cuồng thất. 5. Rung thất NGOẠI TÂM THU THẤT – Thất đồ đến sớm: RR’100ck/ph).  Thêng gÆp ë bÖnh nh©n cã tæn th¬ng tim:  NMCT, viam c¬ tim, suy tim…  Tai biÕn mét sè thuèc: Quinidine, Aconit .  Tai biÕn khi mæ tim, khi g©y ma, ®iÖn giËt…  Dïng trî tim, lîi tiÓu mμ kh«ng theo dâi s ̧t diÔn biÕn bÖnh (NTT nhÞp ®«i do mÊt K+ m ̧u). Tuy nhian cã thÓ gÆp ë ngêi kh«ng cã bÖnh tim thùc tæn: NNT v« c ̈n. nhÞp nhanh thÊt §iÖn t©m ®å  Có ≥ 3 NTT/T liên tiếp.  Nhịp nhanh >100ck/ph. Thường là 140- 200ck/ph.  QRS giãn rộng, trát đậm, có móc.  Khá đều ( 90%).  Khởi phát cơn bởi NTT/T. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 1. NNTT có dẫn truyền lệch hướng. 2. NNTT có blốc nhánh từ trước. 3. NNTT có WPW. 4. NN ở bệnh nhân có máy tạo nhịp vĩnh viễn. CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA NHỊP NHANH THẤT PHÂN LY NHĨ THẤT ( AV dissociation) 50% Tim nhanh cã nh ̧t b3⁄4t ®îc thÊt vμ nh ̧t bãp hçn hîp • C¬n nhÞp nhanh cã QRS gi·n (réng 0,14s, d1ng rS, tÇn sè 145ck/ph) cã 1 nh ̧t b3⁄4t ®îc thÊt víi QRS hÑp (xoang) (X), vμ 4 nh ̧t bãp hçn hîp víi QRS gi·n Ýt (lai gi÷a xoang vμ gi·n réng ) (0). NHÁT BẮT ĐƯỢC THẤT- (Ventricular Capture) NHÁT BÓP HỖN HỢP- ( Fusion Beat) < 7% QRS ĐỒNG HƯỚNG Ở CÁC CĐ TRƯỚC TIM < 5% NTT/T NGOÀI CƠN C ̧c dÊu hiÖu chÈn ®o ̧n NNT:  Ph©n ly nhÜ thÊt.  Nh ̧t bãp hçn hîp.  Nh ̧t b3⁄4t ®îc thÊt.  QRS ë c ̧c C§ tríc tim ®ång híng. §ång h- íng ©m hoÆc ®èng híng d¬ng.  Ngoμi c¬n cã NTT/T víi h×nh d1ng gièng hÖt QRS trong c¬n nhÞp nhanh. CHẨN ĐOÁN DỰA VÀO HÌNH DẠNG QRS Khả năng nhiều là NNT khi: - Độ rộng QRS: >140ms với BNP. >160ms với BNT. – Trục QRS: vô định ( Northwest). TIÊU CHUẨN BRUGADA Bước 1: Không có dạng RS ở tất cả các CĐ trước tim: – Có → NNT. – Không → Bước 2. Bước 2: Khoảng RS >100ms ở 1 trong các CĐ trước tim: – Có → NNT. – Không → Bước 3. TIÊU CHUẨN BRUGADA Bước 3: Phân ly nhĩ thất: – Có → NNT. – Không → Bước 4. Bước 4: T/ch chẩn đoán NNT dựa hình dạng QRS ở cả V1-V2 và V6 : – Có → NNT. – Không → NNTT có DTLH. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NNT DỰA VÀO HÌNH DẠNG QRS TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NNT DỰA VÀO HÌNH DẠNG QRS V-Tach vs. SVT Factor NNT NNTT có DTLH Tuổi >50 <35 Tiền sử MI, CHF, CABG, MVR MVR, WPW Sóng Cannon A Present Absent Mạch Variation No variation Tiếng T1 Variable Not variable Fusion Beats Present Absent iAV dissociation Present Absent QRS >0.14sec <0.14sec Axis Extreme LAD (< -30) Normal or slightly abnl Vagal Maneuvers No response Slows or terminates QRS morphology (RBBB-like pattern) V1 - R or qR V6 - rS V1 - rsR' V6 - R(slurredS) QRS morphology (LBBB-like pattern) V1 or V2 - Broad R wave (>40msec) V6 – Any Q or QS V1 – rS or QS V6 – qRs PHÂN LOẠI NHỊP NHANH THẤT Dựa vào hình dạng: – NNT đơn dạng ( Monomorphic VT). – NNT đa dạng ( Polymorphic VT): ≥2 dạng. – NNT đơn dạng, nhiều loại ( Multiple monomorphic VT). NNT 2 HƯỚNG- Bidirectional VT PHÂN LOẠI NHỊP NHANH THẤT Dựa vào thời gian kéo dài: – NNT không bền bỉ ( Nonsustained VT): tự hết trong vòng <30s. - NNT bền bỉ ( Sustained VT): kéo dài 30s hoặc cần phải cắt cơn ngay ( sốc điện). PHÂN LOẠI NHỊP NHANH THẤT Dựa vào bệnh tim thực tổn: - NNT ở BN có bệnh tim thực tổn. - NNT vô căn. NNT VÔ CĂN BÊN TRÁI NNT VÔ CĂN Ở ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI CÁC RỐI LOẠN NHỊP THẤT KHÁC Nhịp thất <40ck/ph → Nhịp thoát thất ( Ventricular Escape) Nhịp thoát thất xuất hiện khi TS phát xung của nút xoang và/hoặc chủ nhịp trên thất quá chậm. Kèm giảm tính tự động của nút N-T. 40ck/ph < Nhịp thất <100ck/ph → Nhịp tự thất gia tốc ( Accelerated Ventricular Rhythm) 8-36% NMCT cấp. 90% 24h sau tái tưới máu cơ tim.  Là một dạng NNN ( NNT đa hình thái- Polymorphic VT), tuy nhiên có một số đặc điểm khác với các dạng thông thường và cách xử trí cũng khác.  Thường liên quan đến QT dài.  Đa số cơn XĐ ngắn, kéo dài vài chục giây rồi tự hết. Một số ít chuyển thành rung thất.  Chiếm 5% các trường hợp đột tử do tim.  Gặp ở nữ nhiều hơn nam ( 2-3 lần) XOẮN ĐỈNH- Torsade De Pointes §iÖn t©m ®å trong c¬n:  Bian ®é QRS t ̈ng dÇn ®Õn trÞ sè tèi ®a råi l1i h1 dÇn xuèng trÞ sè tèi thiÓu.  §Ønh cña QRS ®ang quay lan tran ®êng ®1⁄4ng ®iÖn th× l1i lén xuèng díi, nh xo3⁄4n xung quanh ®êng ®1⁄4ng ®iÖn.  Các khoảng RR thay đổi ( không đều). TS thất 150-300l/ph, trung bình 200-250l/ph. §iÖn t©m ®å ngoμi c¬n:  NhÞp tim bao giê còng chËm. QT thêng kh ̧ dμi (>0,60s).  Khởi phát cơn thường do một NTT/T đến sớm (dạng R/T) trên nền vài tim chậm trước đó. CUỒNG THẤT -Thất đồ khá đều, như dao động hình sin, khó phân định QRS, đoạn ST và sóng T. – TS thất >200l/ph. Lμ t×nh tr1ng thÊt kh«ng bãp n÷a mμ c ̧c thí c¬ thÊt bÞ rung lan do nh÷ng xung ®éng lo1n x1 ph ̧t ra tran c¬ thÊt. HËu qu¶ lμ BN bÞ ngõng tuÇn hoμn, nÕu kh«ng cÊp cøu kÞp thêi th× bÖnh nh©n ch3⁄4c ch3⁄4n sÏ tö vong. Rung thÊt 3. §iÖn t©m ®å:  Kh«ng cßn thÊy dÊu vÕt c ̧c sãng PQRST ®©u c¶.  ChØ thÊy nh÷ng dao ®éng ngo»n nghÌo víi h×nh d1ng, bian ®é, TS kh«ng ®Òu kho¶ng 300-400ck/ph xin ch©n thμnh c¶m ¬n CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT – Phác đồ Brugada. – Phác đồ Vereckei ở aVR. – Phác đồ Griffith. – Phác đồ Niemann.

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap