Điện tâm đồ nhịp tim nhanh trên thất

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến độc giả slide bài giảng Điện tâm đồ nhịp tim nhanh trên thất. Bạn đọc có thể xem online tại file bên dưới.

®iÖn t©m ®å tim nhanh tran thÊt Pham Nhu Hung, MD, PhD, FACC, FHRS, FAsCC Consultant of Cardiology and Electrophysiology Vietnam National Heart Institute. ®iÖn t©m ®å víi häc vian sau ®1i häc C ̧c c¬ chÕ tim nhanh tran thÊt  BÊt thêng tÝnh tù ®éng: • H×nh thμnh xung ®éng tù ®éng tõ vÞ trÝ bÊt thêng vμ c- íp quyÒn chñ nhÞp cña nót xoang.  Ho1t ®éng n¶y cß: • Khö cùc thø ph ̧t trong vμ sau t ̧i cùu. • Ngé ®éc Digoxin, xo3⁄4n ®Ønh.  Vßng vμo l1i: • ChiÕm h¬n 90% c¬ chÕ cña c ̧c c¬n tim nhanh tran thÊt. C ̧c c¬ chÕ vßng vμo l1i  ChiÕm hÇu hÕt trong c¬ chÕ cña c ̧c c¬n tim nhanh tran thÊt.  §ßi hái 2 ®êng dÉn truyÒn trong tim ®Ó ®ñ t1o thμnh vßng vμo l1i.  §ßi hái cã vïng dÉn truyÒn chËm.  §ßi hái blèc mét chiÒu.  §iÒu trÞ RF cã thÓ thμnh c«ng cho hÇu hÕt c¬ chÕ nμy. ChÈn ®o ̧n tim nhanh tran thÊt  §iÖn t©m ®å lμ nÒn t¶ng trong chÈn ®o ̧n.  Chó ý khai th ̧c: • XuÊt hiÖn c¬n. • KÕt thóc c¬n • Lμm chËm hoÆc blèc nót nhÜ thÊt. • Blèc nh ̧nh. tim nhanh tran thÊt tÇn sè ®Òu ë ngêi lín  90% lμ vßng vμo l1i, 10% lμ c ̧c c¬ chÕ kh ̧c.  50% lμ c¬n tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt (AVNRT)  40 % lμ c¬n tim nhanh vßng vμo l1i nhÜ thÊt (AVRT).  10% lμ tim nhanh nhÜ. PhÇn1 – BÖnh nh©n n÷ 32 tuæi. Vμo viÖn v× sèt vμ ®au ngùc. TÇn sè tim 140 chu kú/phót. Ên nh·n cÇu kh«ng thay ®æi tÇn sè tim nhanh xoang tim nhanh xoang tim nhanh xoang 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. 4. Tim nhanh xoang sinh lý tim nhanh xoang Tim nhanh xoang kh«ng t- ¬ng xøng. – §iÖn t©m ®å tim nhanh xoang ®iÓn h×nh víi tÇn sè thÊp nhÊt 130 c/phót. – TÇn sè t ̈ng lan hoÆc gi¶m xuèng tõ tõ. – §iÒu trÞ b»ng RF Ýt hiÖu qu¶. § ̧p øng víi chÑn bata Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang – XuÊt hiÖn vμ kÕt thóc ®ét ngét. – §iÖn t©m ®å tim nhanh xoang. – §iÒu trÞ b»ng RF cã hiÖu qu¶. § ̧p øng víi chÑn canxi, Ýt ® ̧p øng víi chÑn bata PhÇn II – BÖnh nh©n n÷ 32 tuæi. §ang ®iÒu trÞ Basedow. Vμo viÖn v× håi hép ® ̧nh trèng ngùc vμ khã chôi nhiÒu. TÇn sè tim khi vμo viÖn 150 chu kú/phót. Ên nh·n cÇu nhÞp tim chËm l1i råi nhanh chãng chuyÓn vÒ tÇn sè tim nhanh. tim nhanh nhÜ – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? tim nhanh nhÜ tim nhanh nhÜ tim nhanh nhÜ tran bÖnh nh©n kh«ng cã bÖnh tim thùc thÓ • Tim nhanh nhÜ víi sãng nhÜ d¬ng ë V1 vμ ©m ë aVL ë ngo1i vÞ ban tr ̧i. • Tim nhanh nhÜ víi sãng nhÜ ©m ë V1 vμ d¬ng ë aVL ë ngo1i vÞ ban ph¶i. • Adenosine cã thÓ blèc nót nhÜ thÊt vμ vÉn xuÊt hiÖn tim nhanh nhÜ bÞ blèc. • Kho¶ng 70% cã thÓ kÕt thóc c¬n b»ng adenosine. tim nhanh nhÜ tran bÖnh nh©n kh«ng cã bÖnh tim thùc thÓ tim nhanh nhÜ bÞ blèc – Réng hay hÑp? tim nhanh nhÜ bÞ blèc – Réng hay hÑp? tim nhanh nhÜ bÞ blèc – Réng hay hÑp? tim nhanh nhÜ ®a æ tim nhanh nhÜ ®a æ – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? PhÇn iii – BÖnh nh©n nam 32 tuæi. ChÈn ®o ̧n l©m sμng HHoHL. Vμo viÖn v× håi hép ® ̧nh trèng ngùc. TÇn sè tim lóc vμo 150 chu kú/phót. Ên nh·n cÇu vμ cã §T§ Cuång nhÜ – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? Cuång nhÜ – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? Cuång nhÜ ®iÓn h×nh – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? Cuång nhÜ ®iÓn h×nh – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? Cuång nhÜ kh«ng ®iÓn h×nh – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? PhÇn iv – BÖnh nh©n nam 75 tuæi. ChÈn ®o ̧n suy vμnh nhiÒu n ̈m nay. Vμo viÖn v× ®au ngùc. TÇn sè tim lóc vμo 160 chu kú/phót. BÖnh nh©n dïng Digoxin 0,25 mg TM. Rung nhÜ – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? Rung nhÜ – Rung nhÜ Rung nhÜ bÞ blèc nhÜ thÊt Rung nhÜ cã héi chøng w-p-w – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? PhÇn v – BÖnh nh©n n÷ 63 tuæi. Cã nhiÒu c¬n håi hép ® ̧nh trèng ngùc. Vμo viÖn v× håi hép ® ̧nh trèng ngùc. TÇn sè tim lóc vμo 160 chu kú/phót. Ên nh·n cÇu vÒ xoang. tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt (AVNRT) – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt (AVNRT) tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt ®Æc tÝnh cña tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt -1/3 bÖnh nh©n ® ̧p øng víi c ̧c biÖn ph ̧p phÕ vÞ. – § ̧p øng rÊt tèt víi c ̧c thuèc øc chÕ nót nhÜ thÊt nh chÑn bata, chÑn kanh canxi, adenosine. – T ̧i ph ̧t thêng gÆp nÕu bÖnh nh©n ®iÒu trÞ thuèc chèng lo1n nhÞp. – Cã thÓ c3⁄4t ®èt b»ng RF thμnh c«ng tran 95%. tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? PhÇn vi – BÖnh nh©n nam 25 tuæi. Cã nhiÒu c¬n håi hép ® ̧nh trèng ngùc. Vμo viÖn v× tim nhanh 170 c/phót. tim nhanh vßng vμo l1i nhÜ thÊt (AVRT) – tim nhanh vßng vμo l1i nhÜ thÊt (AVRT) – tim nhanh vßng vμo l1i nhÜ thÊt – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? tim nhanh vßng vμo l1i nhÜ thÊt – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? PhÇn vii – BÖnh nh©n n÷ 41 tuæi. ChÈn ®o ̧n HHoHL-HoC- LNHT- ST. §iÒu trÞ Digoxin 0,25 mg x 2 vian/ngμy. tim nhanh bé nèi tim nhanh bé nèi Pham Nhu Hung MD, PhD, FACC, FHRS, FAsCC Vietnam National Heart Institute phamnhuhung@hotmail.com Tel:0913225648

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap