Điện tâm đồ trong rối loạn nhịp tim bẩm sinh

Để đáp ứng nhu cầu tự học kiến thức lâm sàng, chúng tôi giới thiệu đến bạn khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa. Đây là khóa học được chúng tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện.

Khóa học lâm sàng nội khoa Khóa học lâm sàng nội khoa

Bạn có thể tham khảo bài viết mẫu trong khóa học:
Bài viết mẫu: Tiếp cận suy thận mạn trên lâm sàng.
Truy cập vào: Danh sách bài học lâm sàng nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến độc giả slide bài giảng Điện tâm đồ trong rối loạn nhịp tim bẩm sinh. Bạn đọc có thể xem online tại file bên dưới.

®iÖn t©m ®å héi chøng rèi lo1n nhÞp bÈm sinh Pham Nhu Hung, MD, PhD, FACC, FHRS, FAsCC Consultant of Cardiology and Electrophysiology Vietnam National Heart Institute. BiÕn ®æi gene vμ c ̧c lo1i rèi lo1n nhÞp tim. – BiÕn ®æi gen vμ c ̧c rèi lo1n nhÞp tim :  H.c Brugada.  H.c QT dμi  H.c QT ng3⁄4n  Hc T ̧i cùu sím.  Lo1n s¶n thÊt ph¶i (ARVD)  Tim nhanh thÊt ®a h×nh  H.c W-P-W  Rung nhÜ héi chøng brugada ®iÖn t©m ®å trong héi chøng brugada vÞ trÝ ®Æt ®iÖn cùc VÞ trÝ V1-V3 b×nh thêng VÞ trÝ V1-V3 cao héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Thay ®æi h×nh ¶nh ®t® qua n ̈m th ̧ng Richter JCE 2009 Héi chøng brugaga 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Héi chøng brugada 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. tim nhanh xoang 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. tim nhanh xoang 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng qt dμi Héi chøng qt dμi 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. ®o kho¶ng qt nh thÕ nμo? kho¶ng qtc ? Tiau chuÈn chÈn ®o ̧n qt dμi Kh¶ n ̈ng m3⁄4c LQTS: ≤1 : thÊp. 2-3: nguy c¬ trung b×nh. ≥4: nguy c¬ cao Schwartz PJ, Circulation 1993 Héi chøng qt dμi 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Goldenberg, JACC 2010 Kh¶ n ̈ng g©y ®ét tö Héi chøng qt dμi 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Goldenberg, JACC 2010 Nguy c¬ ®ét tö Héi chøng qt dμi 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Goldenberg, JACC 2008 ® ̧nh gi ̧ nguy c¬ ®ét tö Héi chøng qt dμi 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Goldenberg, JACC 2008 héi chøng qt ng3⁄4n tim nhanh xoang Héi chøng qt ng3⁄4n Héi chøng qt ng3⁄4n 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Héi chøng qt ng3⁄4n 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Héi chøng qt ng3⁄4n 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Héi chøng qt ng3⁄4n 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Héi chøng qt ng3⁄4n Héi chøng qt ng3⁄4n Héi chøng qt ng3⁄4n 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. héi chøng t ̧I cùc sím Héi chøng t ̧I cøu sím Héi chøng t ̧I cøu sím lo1n s¶n thÊt ph¶i Ntt/t tran bÖnh nh©n arvd Tim nhanh thÊt tran bÖnh nh©n arvd bÖnh nh©n arvd tim nhanh thÊt ®a h×nh Ntt/t ®a æ 1. Tim nhanh xoang kh«ng t¬ng xøng. 2. Tim nhanh vßng vμo l1i nót xoang. 3. Tim nhanh xoang do thay ®æi t thÕ. Bn nam 38 tuæi tim nhanh thÊt ®a h×nh tim nhanh thÊt ®a h×nh Pham Nhu Hung MD, PhD, FACC, FHRS, FAsCC Vietnam National Heart Institute phamnhuhung@hotmail.com Tel:0913225648

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap