Siêu âm gan mật

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến bạn đọc slide bài giảng chẩn đoán hình ảnh siêu âm gan. Các bạn có thể xem online tại file bên dưới.

SIEÂU AÂM GAN GAN BÌNH THÖÔØNG HÌNH AÛNH SIEÂU AÂM GAN BÌNH THÖÔØNG -Hình daïng vaø kích thöôùc: Bình thöôøng (thay ñoåi theo töøng ngöôøi) -Ñöôøng bôø ñeàu (maët hoaønh vaø maët taïng, thaønh caùc tónh maïch gan) -Goùc bôø döôùi gan nhoïn: gan phaûi < 75 ̃, gan traùi < 45 ̃ -Ñoä hoài aâm bình thöôøng (xoang thaän >tuî >laùch>gan>voû thaän>tuûy thaän) -Maãu hoài aâm: ñoàng nhaát treân toaøn boä nhu moâ gan -Caáu truùc oáng-maïch bình thöôøng: 3 thaønh phaàn cuûa khoaûng cöûa (tónh maïch cöûa+ñöôøng maät+ñoäng maïch gan) vaø caùc tónh maïch gan. Löu yù caùc bieán theå giaûi phaãu: thuøy Riedel, thieåu saûn thuøy, phaân thuøy hoaëc haï phaân thuøy XÔ GAN MOÄT SOÁ BEÄNH LYÙ NHU MOÂ GAN LAN TOAÛ XÔ GAN GIAI ÑOAÏN MUOÄN -Ñoä hoài aâm taêng -Ñoä haáp thuï aâm taêng -Maãu hoài aâm khoâng ñoàng nhaát (thoâ) -Bôù gan khoâng ñeàu . -Kích thöôùc: nhoû GAN NHIEÃM MÔÕ Û GAN NHIEÃM MÔÕ 2.2. Daáu hieäu sieâu aâm : 2.2.1.Theå lan toaû – Ñoä huùt aâm gia taêng – Ñoä hoài aâm gia taêng – Maãu hoài aâm ñoàng nhaát – Khaùc bieät thaønh t/m cöûa vaø chuû moâ gan giaûm. – Kích thöôùc gan taêng – Bôø gan coøn ñeàu – Goùc gan tuø – Doppler:Thay ñoåi ôû daïng phoå t/m treân gan Ghi chuù : Vuøng khoâng tích môõ GAN NHIEÃM MỠ  2.2.1.Theå Lan toaû -vuøng gan laønh / gan nhieãm môû +roán gan +giöøông tuùi maät +thuøy vuoâng/ñuoâi . -chaån ñoaùn # thöông toån khu truù -GAN NHIEÃM MỠ 2.2.2.Nhieãm môõ khu truù – Vuøng nhieãm môõ chæ ôû 1 vuøng ranh giôùi roõ,coù hình daùng baûn ñoà . – Hieäu öùng choaùn choã(-). -Caáu truùc oáng xuyeân qua ñöôïc vuøng nhieãm môõ. Ghi chuù:Nhaàm laãn chaån ñoaùn do haäu quaû cuûa vieäc ñieàu chænh gain. -GAN NHIEÃM MỠ GAN NHIEÃM MỠ- GAN NHIEÃM MỠ TAÊNG AÙP LÖÏC CÖÛA & XÔ GAN A . TAÊNG AÙP TÓNH MAÏCH CÖÛA : 1- Nhaéc laïi giaûi phaãu hoïc _ Thaân TMC hôïp doøng töø : + t/m laùch + t/m mttt + t/m mttd TAÊNG AÙP LÖÏC CÖÛA & XÔ GAN TAÊNG AÙP LÖÏC CÖÛA & XÔ GAN  Tuaàn hoaøn beân -Cöûa-cöûa : tröôùng tm quanh cöûa (roán gan) -Cöûa-chuû treân : +tm vò traùi +tm vò ngaén -Cöûa –chuû döôùi +tm roán taùi thoâng thöông +tm laùch-thaän +tm quanh taù tuïy +tm caïnh ñaïi traøng +tm vuøng chaäu +tm thaønh tuùi maät … TAÊNG AÙP LÖÏC CÖÛA & XÔ GAN XÔ GAN  Taêng aùp löïc cöûa taïi gan-xô gan XÔ GAN + Taêng aùp löïc cöûa sau gan- h/c Budd-Chiari XÔ GAN  B. XÔ GAN 1.Thöông toån GPB-Beänh nguyeân -Hoaïi töû teá baøo gan -Hình thaønh toå chöùc xô -Hình thaønh noát taân taïo . * Phaân loaïi theo hình thaùi : -XG noát nhoû (<3mm) -XG noát lôùn -XG noát hoãn hôïp * Phaân loaïi theo ñaëc ñieåm thöông toån moâ hoïc -XG cöûa (röôïu ) -XG sau hoaïi töû (vieâm gan) -XG maät -XG sau sung huyeát . XÔ GAN XÔ GAN 2.Hình aûnh sieâu aâm 2.1.Bieán ñoåi veà kích thöôùc -Gia taêng kích thöôùc trong loaïi XG röôïu -Giaûm kích thöôùc trong loaïi XG hoaïi töû * Giai ñoaïn sau → gan teo nhoû 2.2.Bieán ñoåi ñoä h.aâ. -gia taêng ñoä h.aâ do : + gia taêng caùc maët phaûn hoài + nhieãm môû cuûa gan xô (loaïi XG röôïu ) XÔ GAN 2.3.Bieán ñoåi ñoä huùt aâm. -gia taêng ñoä huùt aâm ( do heä soá αtaêng). 2.4.Bieán ñoåi maãu hoài aâm – Khoâng ñoàng daïng – Daïng noát . – Noát lôùn XÔ GAN  2.4.Bieán ñoåi ñöôøng bôø – ñöôøng khoâng lieân tuïc -goà gheà 2.5 Bieán ñoåi goùc gan XÔ GAN HCC / XƠ GAN

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap