Sinh lý tuyến tụy

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến độc giả slide bài giảng Sinh lý tuyến tụy. Bạn đọc có thể xem online tại file bên dưới.

TUYẾN TỤY Đuôi tụy Đầu tụy – Daìi 10-18cm, – cao 6cm, – daìy 1-3cm – Tãú baìo alpha: baìi tiãút glucagon gáy tàng âæåìng huyãút (20%) – Tãú baìo beta: baìi tiãút insulin gáy haû âæåìng huyãút (60-75%) – Tãú baìo delta: baìi tiãút somatostatin âiãöu hoìa baìi tiãút insulin vaì glucagon (5%) – Tãú baìo PP: baìi tiãút mäüt hormon chæa roî chæïc nàng âæåüc goüi laì polypeptid tuûy. ? insulin CÁÚU TAÛO HOÏA HOÜC ¯ 2 chuäùi polypeptid, cáöu näúi disulfua, 51 aa , PM: 5808. 2 chuäùi naìy taïch ra hoaût tênh bë máút ¯ Insulin âæåüc täøng håüp tæì tãú baìo β åí læåïi näüi baìo tæång qua 2 láön tiãön cháút : preproinsulin, proinsulin Proinsulin taïch thaình insulin vaì peptid C åí læåïi golgi Khoaíng 1/6 daûng proinsulin khäng coï hoaût tênh sinh hoüc ? Trong máu ở dạng tự do ? Tác dụng và phá hủy ? Trong vòng 6 phút Phá hủy tại gan, thận, cơ và các mô khác: isulinase ? VẬN CHUYỂN VÀ THOÁI HÓA ❶ Tác dụng lên chuyển hóa ? Glucid: ? tăng sử dụng glucose – tăng tổng hợp Glycogen ở gan – Tăng dự trữ glycogen ở cơ – Tăng phân hủy G ở ruột – Tăng chuyển G thành A.béo ? Giảm tạo G mới: từ glycogen, protid ☹ Hạ G máu Cå chãú taïc duûng : ¯ ÆÏc chãú taïc duûng GH âäúi våïi men hexokinaza vaì æïc chãú men phosphataza dáùn âãún ↓ phán giaíi glycogen thaình glucose ¯ Laìm ↑ tênh tháúm cuía tãú baìo âäúi våïi glucose nhåì insulin ¯ Insulin laìm ↑ læåüng glycogen åí gan (dæû træî åí gan 100 gr). ¯ Glucose âæa vaìo gan quaï nhiãöu, læåüng glucose thæìa → acid beïo vaì chuyãøn âãún mä måî âãø dæû træî ? Protid: ? Tăng tổng hợp protein – tăng vận chuyển a.amin vào tế bào – Kích thích tăng trưởng (GH) ? Ức chế thoái hóa pr. Do làm giảm tốc độ giải phóng a.amin ra khỏi tế bào (đặc biệt cơ) ? Thiếu Insulin làm tăng thoái hóa protein ? Lipid: ? Tăng tích lũy mỡ, kích thích tổng hợp mỡ (gan, mô mỡ) gây ↑ nồng độ acid béo tự do trong huyết tương ? Tăng tổng hợp acid béo từ Glucose ở gan, vận chuyển a.béo đến mô mỡ ❷ Không có insulin ? Sự hấp thu G, AA vào tế bào giảm ? Tăng thoái biến glycogen, lipid, protein gây tăng G máu ? Giảm sử dụng triglycerid để cung cấp năng lượng ☹ Não, gan in. không có tác dụng ÂIÃÖU HOÌA BAÌI TIÃÚT ¯ Näöng âäü cuía Ins trong huyãút tæång âæåüc kiãøm soaït båíi näöng âäü glucose maïu ¯ Glucose maïu > 100 mg/dl ↑ baìi tiãút insulin tæì 10 – 25 láön so våïi mæïc cå såí Insulin seî ↑ váûn chuyãøn glucose vaìo cå, gan vaì caïc mä khaïc, laìm ↓ näöng âäü glucose maïu ¯ Caïc hormon tiãu hoïa: secretin, gastrin, cholecystokinin coï taïc duûng ? Kêch thêch tiãút insulin + Baìi tiãút sau bæîa àn, nhåì taïc duûng insulin maì laìm G, AA háúp thu dãù daìng ? Laìm ↑ tênh nhaûy caím cuía insulin âäúi våïi näöng âäü glucose maïu ¯ Dáy X coï taïc duûng kêch thêch tãú baìo β baìi tiãút insulin. Kêch thêch giao caím gáy giaím tiãút insulin ? GLUCAGON ? Polypeptid: 29 a.a , PM 3485 ? Tăng đường huyết ? Tăng phân giải lipid ở mô mỡ dự trữ tạo E ? Điều hòa bài tiết ? Phụ thuộc nồng độ glucose máu (<70mg%) ? A.amin Alanin, arginin tăng kích thích bài tiết Glucagon để chuyển thành G ? Vận động mạnh cũng tăng tiết ? SOMATOSTATIN ? Polypeptid: 14 a.a , PM 1640 ? Ức chế giải phóng insulin, glucagon ? Ức chế bài tiết dịch tiêu hóa, hấp thu thức ăn dạ dày, ruột non ? Điều hòa bài tiết ? Nồng độ các yếu tố có liên quan đến tiêu hóa đều kích thích bài tiết ? RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN TỤY ? NHƯỢC NĂNG ? Bệnh đái tháo đường ? typ 1: thiếu insulin gặp ở người trẻ ? typ 2: giảm số lượng receptor tiếp nhận insulin, gặp ở người > 40 tuổi , béo phì ? RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN TỤY ? ƯU NĂNG ? U TỤY, BỆNH TỰ MIỄN ? Hạ đường huyết ? Đường huyết <2mmol/L Hôn mê, tử vong Điều trị đơn giản bằng tiêm, truyền tĩnh mạch G

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap