Slide bài giảng ngoại khoa khám khớp

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com giới thiệu đến bạn đọc slide bài giảng ngoại khoa phần khám khớp. Các bạn có thể xem online bằng file bên dưới.

KHÁM KHỚP ĐẠI HỌC Y HUẾ – BỘ MÔN NGOẠI LÊ NGHI THÀNH NHÂN MD Giải phẫu NGUYÊN TẮC BỘC LỘ RÕ SO SÁNH HAI BÊN KHÁM LÂM SÀNG NHÌN TƯ THẾ ĐẶC BIỆT CỦA KHỚP NHÌN PHẦN MỀM QUANH KHỚP OSGOOD SCHLATTER SỜ NHIỆT ĐỘ DA MỐC GIẢI PHẪU ĐIỂM ĐAU CHÓI TRÀN DỊCH KHỚP ĐO VÒNG CHI VẬN ĐỘNG KHỚP CHỦ ĐỘNG THỤ ĐỘNG CÁC NGHIỆM PHÁP ĐÁNH GIÁ DÂY CHẰNG KHỚP DẤU TOÁT KHỚP GỐI DÂY CHẰNG CHÉO DẤU NGĂN KÉO DẤU NGĂN KÉO Lachman test CÁC THỦ THUẬT NỘI SOI KHỚP Âaïnh giaï tçnh traûng bao hoaût dëch khåïp: viãm, daìy, xå dênh trong khåïp… Âaïnh giaï hãû thäúng dáy chàòng näüi khåïp: dáy chàòng cheïo khåïp gäúi, dáy chàòng khoeo…. Âaïnh giaï caïc màût suûn khåïp: gaîy näüi khåïp, moìn suûn khåïp trong bãûnh thoaïi hoïa khåïp…. Tçm caïc dë váût trong khåïp: caïc maînh suûn, dë váût, khäúi väi hoïa trong âai xoay vai…. Âaïnh giaï caïc cáúu truïc âãûm trong khåïp: suûn chãm khåïp gäúi NỘI SOI KHỚP GỐI CÁC KHÁM NGHIỆM HÌNH ẢNH XQUANG CHUẨN Hçnh daûng xæång âàûc biãût laì caïc âáöu xæång Båì viãön vaì chiãöu daìy cuía voí xæång Cáúu truïc cuía täø chæïc xäúp Båì khåïp Âäü räüng khe khåïp Tçnh traûng cuía pháön mãöm quanh khåïp

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap