U buồng trứng trong thai kì

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin giới thiệu slide bài giảng sản phụ khoa U buồng trứng trong thai kì. Bạn đọc có thể xem online tại file bên dưới. File này bị lỗi font! Nhưng việc giải quyết rất đơn giản. Bạn đọc chỉ cần cài thêm font VNI, sau đó tải file về để xem.


U BUỒNG TRỨNG VÀ THAI KỲ NGUYỄN THỊ TỪ VÂN MỤC TIÊU Biết được các loại u buồng trứng thường gặp trong thai kỳ ảnh hưởng của u BT lên thai kỳ Thái độ xử trí trong trường hợp có u buồng trứng khi có thai mature follicle in the rat ovary PHAÂN LOAÏI KHOÁI U BUOÀNG TRÖÙNG U khoâng taân laäp (Nonneoplastic tumor, tumor-like condition) U laønh tính (Benign T.) U taân laäp (Neoplastic tumor): U Laønh tính U Aùc tính (Malignant T.) U giaùp bieân aùc, hoaëc u coù tieàm naêng aùc tính thaáp (Borderline tumor, Low-malignant potential (LMP) tumor) U KHOÂNG TAÂN LAÄP (tumor-like condition) Nang ñôn thuaàn (nang noaõn) (Simple or follicular cyst) Nang hoaøng theå (Corpus luteum cyst) Hoäi chöùng BT ña nang (Polycystic ovary syndrome) Nang hoaøng tuyeán (Theca lutein cyst) Nang hoaøng theå thai kyø (Pregnancy luteoma) Nang laïc noäi maïc töû cung (Endometrioma, Endometriosis) Xô nang BT (Sclerocystic ovary) -Germinal inclution cyst PHAÂN LOAÏI KHOÁI U BUOÀNG TRÖÙNG 1. Töø moâ thöôïng bì xoang cô theå (coelomic epithelium) A. Nhöõng u daïng nang (Cystic tumor) U nang dòch trong (Serous cystoma) U nang dòch nhaøy (Mucinous cystoma) U dạng nội mạc tử cung (Endometrioid adenofibroma) rất hiếm. U nang daïng hoãn hôïp (Mixed forms) B. Nhöõng u vôùi söï quaù phaùt moâ ñeäm (Tumors with stromal overgrowth) U sôïi, u sôïi tuyeán cuûa BT (Fibroma, Adenofibroma) U Brenner (Brenner tumor) 2. U töø teá baøo maàm (tumor derived from germ cell) U bì – U nang quaùi laønh tính (Dermoid – Benign cystic teratoma) PHAÂN LOAÏI KHOÁI U BUOÀNG TRÖÙNG U TAÂN LAÄP LAØNH TÍNH I. TÖØ MOÂ THÖÔÏNG BÌ XOANG CÔ THỂ (coelomic epithelium) 85 % – 90 % caùc tröôøng hôïp ung thö BT U nang dòch trong (Serous cystoma) – (Serous- cystadenocarcinoma 42 %) U nang dòch nhaøy (Mucinous cystoma)- (Mucinous -cystadenocarcinoma 12 %) U daïng laïc noäi maïc TC (Endometrioid carcinoma- Endometrioid adenocarcinoma 15%) Mesonephroid (clear cell) tumor . 6% Brenner tumor (undifferentiated carcinoma.) Carcinosarcoma and mixed mesodermal tumor. ( Undifferentialted carcinoma: 17% – Disaia 1997) PHAÂN LOAÏI KHOÁI U BUOÀNG TRÖÙNG U TAÂN LAÄP ÁC- GIÁP BIÊN ÁC PHAÂN LOAÏI KHOÁI U BUOÀNG TRÖÙNG U TAÂN LAÄP ÁC- GIÁP BIÊN ÁC II. NHÖÕNG U TAÂN SINH TÖØ TEÁ BAØO MAÀM (Neoplasms derived from germ cell) A. U quaùi : 1. U quaùi tröôûng thaønh : U quaùi tröôûng thaønh daïng ñaëc (Solid adult teratoma) U bì (Dermoid cyst) U quaùi ñôn bì . (Struma ovarii).(quaùi giaùp cuûa BT) U taân sinh aùc tính thöù phaùt töø u nang quaùi tröôûng thaønh (Malignant neoplasms secondarily arising from mature cystic teratoma) 2. U quaùi khoâng tröôûng thaønh (Immature teratoma) B. U nghòch maàm (Dysgerminoma) C. Ung thö phoâi (Embryonal carcinoma). D. U xoang noäi bì (Endodermal sinus tumor). E. Ung thö teá baøo nuoâi ( Choriocarcinoma). F. Gonadoblastoma.(U nguyeân baøo sinh duïc) PHAÂN LOAÏI KHOÁI U BUOÀNG TRÖÙNG U TAÂN LAÄP ÁC- GIÁP BIÊN ÁC III. U TAÂN SINH TÖØ MOÂ ÑEÄM SINH DUÏC BIEÄT HOÙA. (Neoplasm derived from specialized gonadal stroma) A. Nhöõng u teá baøo voû haït. (Granulosa – theca cell tumors) U haït (Granulosa tumor) U voû (Thecoma) B. Nhöõng u teá baøo Sertoli – Leydig . (Sertoli – Leydig tumors) Arrhenoblastoma (u nguyeân baøo sinh duïc nam) Sertoli tumor C. Gynandroblastoma (u nguyeân baøo sinh duïc nam nöõ) D. U teá baøo môõ (Lipid cell tumor) PHAÂN LOAÏI KHOÁI U BUOÀNG TRÖÙNG U TAÂN LAÄP ÁC- GIÁP BIÊN ÁC IV. U TAÂN SINH TÖØ MOÂ ÑEÄM KHOÂNG BIEÄT HOÙA. (Neoplasm derived from nonspecific mesenchyme). A. U sôïi, u maïch maùu, u cô trôn, u môõ. (Fibroma, hemangioma, leiomyma, lipoma). B. U haïch . (Lyphoma). C. Ung thö moâ lieân keát . (Sarcoma). VI. TÌNH TRẠNG GIỐNG U (Tumor-like conditions) nhóm u không tân lập (theo phân nhóm của WHO (Novack”s 11th) Nang ñôn thuaàn (nang noaõn) (Simple or follicular cyst) Nang hoaøng theå (Corpus luteum cyst) Hoäi chöùng BT ña nang (Polycystic ovary syndrome) Nang hoaøng tuyeán (Theca lutein cyst) Nang hoaøng theå thai kyø (Pregnancy luteoma) Nang laïc noäi maïc töû cung (Endometrioma, Endometriosis) Xô nang BT (Sclerocystic ovary) Chẩn đoán Hòan cảnh chẩn đóan: Tình cờ qua siêu âm thai/ 3 tháng đầu Dễ bỏ sót: u bì nhỏ, không siêu âm trong 3 tháng đầu thai kỳ, hoặc siêu âm không đầy đủ trong 3 tháng đầu( không quan sát kỹ BT) Đôi khi biết có u trước khi có thai: u lạc nội mạc TC ở BT Khi có biến chứng: u BT xoắn Chẩn đoán chủ yếu dựa vào khám lâm sàng, SA CA-125 ít giá trị: có thể tăng do tình trạng có thai Nang giả (tụ dịch do dính trong ổ bụng), Ứ dịch vòi trứng với unang dịch nhày và u nang dịch trong. Pseudo cyst Endometriosis * ovarian adenocarcinoma Nang lạc tuyến và ung thư buồng trứng Ảnh hưởng trên thai kỳ Ít gặp, thường là u lành: u tiết dịch trong, u bì, u lạc nội mạc, u tiết dịch nhày Biến chứng: u BT xoắn: dễ xảy ra hơn/ u bì Chẩn đoán khó hơn vì có tử cung có thai choán chỗ Xử trí khó hơn: có nguy cơ sảy thai sau mổ Ảnh hưởng/ thai: Khối u tiền đạo →sanh khó Nguyên tắc xử trí Cần thận trọng (chẩn đoán phân biệt) với tình trạng giống u: nang hoàng thể thai kỳ, đa nang buồng trứng do quá kích do thuốc hoặc tự nhiên Chỉ phẫu thuật nếu có chỉ định sau 14 tuần tuổi thai: tránh làm sảy thai, ảnh hưởng của thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ Phẫu thuật cấp cứu/ u buồng trứng xoắn Đường mổ: nội soi, mổ hở. Cân nhắc các nguy cơ trong từng trường hợp Khi phẫu thuật bao giờ cũng phải quan sát 2 buồng trứng, sinh thiết khi nghi ngờ Trường hợp không phẫu thuật trong thai kỳ: phải theo dõi và điều trị rốt ráo cho BN sau sanh/ nguy cơ ung thư CÂU HỎI Loại u buồng trứng nào thừơng gây biến chứng xoắn trong khi có thai Nang hòang thể thai kỳ U nang dịch trong U nang dịch nhày U nang bì U lạc nội mạc tử cung Câu hỏi 2.Thời điểm mổ u buồng trứng khi có thai tốt nhất là: Khi nào phát hiện ra Trong 3 tháng đầu thai kỳ Từ sau 14 tuần Trong 3 tháng cuối thai kỳ Khi có biến chứng Câu hỏi

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap