Chẩn đoán hình ảnh u gan

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến bạn đọc slide bài giảng chẩn đoán hình ảnh u gan. Các bạn có thể xem online tại file bên dưới.

U GAN  Cô sôû phaân tích khi khaûo saùt böôùu gan Cô sôû phaân tích khi khaûo saùt böôùu gan – Ñöôøng bôø cuûa böôùu . – Hieän töôïng boùng löng beân. – Kích thöôùc cuûa böôùu . – Soá löôïng . – Ñoä hoài aâm cuûa böôùu (so vôùi neàn gan). – Ñoä huùt aâm . – Maãu hoài aâm – Caáu truùc hoài aâm beân trong. U GAN Cô sôû phaân tích khi khaûo saùt böôùu gan -Voøng Halo Voøng halo Voøng giaûm hoài aâm quanh böôùu laø daáu hieäu cho pheùp höôùng ñeán toån thöông aùc tính U GAN Cô sôû phaân tích khi khaûo saùt böôùu gan – Daáu hieäu goùc gan tuø do khoái u naèm ôû goùc gan U GAN Cô sôû phaân tích khi khaûo saùt böôùu gan + Daáu hieäu xoâ ñaåy (caáu truùc oáng maïch ) Mm trong gan thöôøng thaúng meàm maïi,neáu noù bò cong thì coù nghóa bò xoâ ñaåy Nang gan Boùng löng ben Taêng cöôøng aâm phía sau U GAN Cô sôû phaân tích khi khaûo saùt böôùu gan + Daáu hieäu xaâm laán gaây thuyeân taéc maïch. Daáu hieäu gaäp goùc vaø xaâm laán mm cho pheùp höôùng ñeán tính chaát aùc tính cuûa böôùu. Daáu hieäu xaâm laán bieåu hieän xoaù maát thaønh maïch hay thuyeân taét maïch thöôøng gaëp trong K gan nguyeân phaùt Khoái u xaâm laán Huyeát khoái trong loøng TMCD U GAN  Cô sôû phaân tích khi khaûo saùt böôùu gan -Daáu hieäu cheøn eùp ñöôøng maät Do böôùu cheøn eùp oáng maät gaây giaõn nhöõng nhaùnh maät thöôïng löu thöôøng gaëp trong K gan thöù phaùt,K ñöôøng maät Khoái u Oáng maät giaõn U GAN LAØNH TÍNH  1. Böôùu laønh tính cuûa gan 1.1. U maïch-Hemangioma: Böôùu laønh khaù thöôøng gaëp. – U maïch mao maïch -Capillary hemangioma: + Phaàn lôùn laø nhieàu noát , ñoâi khi laø 1 + Ña soá < 2cm + Bôø roõ , neùt + Phaân boá ôû ngoaïi vi . + Taêng h.aâ + Taêng cöôøng aâm phía sau nheï + Caáu truùc ñoàng daïng . + Hieäu öùng khoái (-) U GAN LAØNH TÍNH 1. Böôùu laønh tính cuûa gan 1.1. U maïch-Hemangioma: Böôùu laønh khaù thöôøng gaëp. – U maïch mao maïch -Capillary hemangioma: + Phaàn lôùn laø nhieàu noát , ñoâi khi laø 1 + Ña soá < 2cm + Bôø roõ , neùt + Phaân boá ôû ngoaïi vi . + Taêng h.aâ + Taêng cöôøng aâm phía sau nheï + Caáu truùc ñoàng daïng . + Hieäu öùng khoái (-) Maët caét döôùi söôøn:3 u maïch nhoû taêng aâm giôùi haïn roû U GAN LAØNH TÍNH – U maïch daïng hoác-Cavernous hemangioma: + Böôùu lôùn , thöôøng >2cm + Ranh giôùi roõ-ñeàu ñaën + Chöùa nhöõng vuøng giaûm h.aâ -> maãu h.aâ cuûa u khoâng ñoàng daïng + Taêng cöôøng aâm phía sau + Doppler (-) + CTCE : Ñoä ñaëc hieäu vaø ñoä nhaïy cao U GAN LAØNH TÍNH – U maïch daïng hoác-Cavernous hemangioma: + Böôùu lôùn , thöôøng >2cm + Ranh giôùi roõ-ñeàu ñaën + Chöùa nhöõng vuøng giaûm h.aâ -> maãu h.aâ cuûa u khoâng ñoàng daïng + Hoác dòch do hoaïi töû + Taêng cöôøng aâm phía sau + Doppler (-) + CTCE : Ñoä ñaëc hieäu vaø ñoä nhaïy cao do vaäy khi phaùt hieän u maïch khoâng ñieån hình thì neân laøm CTCE(Dynamic CT) U maïch daïng hoác beân P khoâng thaây tín hieäu khi khaûo saùt Doppler U GAN LAØNH TÍNH Khoái u taêng aâm khaûo saùt Dynamic CT thaáy daïng ngaám thuoác ñieån hình cuûa u maïch töø ngoaïi vi lan ñeán trung taâm U GAN LAØNH TÍNH  2. Adenoma(u tuyeán) – Thöôøng gaëp ôû nhöõng phuï nöõ duøng thuoác traùnh thai -Moâ hoïc : tb gan bình thöôøng vaø moâ gan khoâng ñieån hình (khoâng chöùa tb Kuffer ) -Laâm saøng : khoâng coù tr.chöùng /phaàn lôùn cas + Tr.chöùng x.huyeát noäi /vôõ u U GAN LAØNH TÍNH – Hình aûnh s.aâ: +Khoái giôùi haïn roõ, trôn laùn vì coù bao rieâng bieät +Taêng h.aâ nheï/nhu moâ gan: (++), coù theå giaûm h.aâ . +Taêng cöôøng aâm . +Khi khoái u vôõ →caáu truùc h.aâ hoãn hôïp / do maùu +Doppler (+) nhöng khaùc vôùi HCC +Giaûm kích thöôùc khi ngöng duøng thuoác traùnh thai . U GAN LAØNH TÍNH  3. Taêng saûn noát khu truù (F.N.H.) 3.1.Ñaïi cöông : -Bieán ñoåi quùa saûn laønh tính -Moâ tb nhö moâ gan bt nhöng khoâng saép xeáp theo caáu truùc tieåu thuøy -ÔÛ trung taâm coù seïo xô phaân kyø ra ngoaïi vi vaø maïch trung taâm U GAN LAØNH TÍNH 3.2. Hình aûnh S.AÂ :thöôøng khoâng ñieån hình neáu khoâng thaáy h.aû seïo trung taâm -Khoái giôùi haïn roõ -Ñoä h.aâ : giaûm (++) hoaëc taêng nheï, coù theå ñoàng h.aâ. -Maãu h.aâ:caáu truùc h.aâ töông ñoái ñ.d -Seïo trung taâm taoï bôûi vaùch xô vaø maïch maùu :taêng h.aâ hôn so vôùi neàn u . -Doppler : tín hieäu ñoäng maïch trung taâm U GAN LAØNH TÍNH 3.2. Hình aûnh S.AÂ cuûa taêng saûn noát khu truù(FNH):thöôøng khoâng ñieån hình neáu khoâng thaáy h.aû seïo trung taâm -Khoái giôùi haïn roõ -Ñoä h.aâ : giaûm (++) hoaëc taêng nheï, coù theå ñoàng h.aâ. -Maãu h.aâ:caáu truùc h.aâ töông ñoái ñ.d -Seïo trung taâm taoï bôûi vaùch xô vaø maïch maùu :taêng h.aâ hôn so vôùi neàn u . -Doppler : tín hieäu ñoäng maïch trung taâm Seïo u Caàn phaân bieät vôùi adenoma vì FNH thì baûo toàn coøn adenoma thì caét boû, Phaân bieät bôûi söïo trung taâm vaø phoå doppleû khaùc nhau xeùt nghieäm tin caäy laø CT U GAN LAØNH TÍNH  4. U môõ (Lipoma )/u cô- môõ–maïch maùu( A.M.L). – Giôùi haïn roõ – Khoái raát taêng h.aâ – Huùt aâm (++) – Ñaëc hieäu treân C.T/ ñaäm ñoä môõ  5. Cystadenoma : Laø caáu truùc hoãn hôïp , chöùa thaønh phaàn nang ( 1 hoaëc nhieàu ), trong caùc nang coù chöùa caùc vaùch vaø choài ñaëc. U GAN LAØNH TÍNH 4. U môõ (Lipoma )/u cô- môõ–maïch maùu( A.M.L). – Giôùi haïn roõ – Khoái raát taêng h.aâ – Huùt aâm (++) – Ñaëc hieäu treân C.T/ ñaäm ñoä môõ 5. Cystadenoma : Laø caáu truùc hoãn hôïp , chöùa thaønh phaàn nang ( 1 hoaëc nhieàu ), trong caùc nang coù chöùa caùc vaùch vaø choài ñaëc. U GAN AÙC TÍNH  Phaân loaïi : -Ung thö gan thöù phaùt (KGTP) -Ung thö gan nguyeân phaùt (KGNP) +Bieåu moâ teá baøo gan +Bieåu moâ teá baøo oáng maät +Trung moâ (moâ lieân keát ) K GAN NGUYEÂN PHAÙT 1.GIÔÙI THIEÄU – Bieåu moâ teá baøo gan: + Hepatocellular Carcinoma (HCC) + Hepatoblastoma (treû em) – Bieåu moâ teá baøo oáng maät: Cholangiocarcinoma – Trung moâ : + K lieân keát : AngioSarcoma + K noäi bì oáng maïch . + Caùc Lympho K GAN NGUYEÂN PHAÙT 3. Giaûi phaãu beänh lyù : – Böôùu baønh tröôùng – Hoãn hôïp : vöøa thaâm nhieãm vöøa baønh tröôùng . – Thaâm nhieãm lan toaû 4. Beänh lyù hoïc – A.F.P: 20 ng/ml : trung bình >400 ng/ml : (+++) trung gian : (+/-) K GAN NGUYEÂN PHAÙT 5.Hình aûnh sieâu aâm cuûa HCC 5.1 Daïng toån thöông khu truù : maãu hình aûnh SAÂ cuûa HCC : + Noát : ranh giôùi roõ vôùi chuû moâ , phaàn lôùn laø 1 , ñoâi khi nhieàu noát . + Khoái : kích thöôùc >5cm K GAN NGUYEÂN PHAÙT Khoái u kt 20,7 mm giaûm hoài aâm,la`m leäch nhaùnh mm treân gan,coù tín hieäu doppler trong loøng u K GAN NGUYEÂN PHAÙT -Ñoä huùt aâm (+/-) thay ñoåi theo bieán ñoåi moâ hoïc trong u – Maãu h.aâ : + U vôùi kích thöôùc nhoû > ñoàng daïng + U vôùi kích thöôùc lôùn > khoâng ñoàng daïng . Maãu hình aûnh “u trong u” K GAN NGUYEÂN PHAÙT hình aûnh “u trong u”, Hay hình aûnh khaûm xaø cöø voøng Halo giaûm h.aâ K GAN NGUYEÂN PHAÙT Hình aûnh HCC taêng hoài aâm K GAN NGUYEÂN PHAÙT  Maãu hình aûnh ñaëc bieät : + Daïng khaûm xaø cöø- mosaic (u trong u) + Fibrollamelar HCC coù voû boïc , keøm hình aûnh seïo trung taâm + U coù cuoáng (exotumor) + KGNP vôõ > .h.aû maát lieân tuïc bao gan vaø baùng (+) 5.2.Daïng thaâm nhieãm : -Maãu hình aûnh gioáng nhö beänh lyù gan maïn tính lan toûa keøm thuyeân taéc cöûa aùc tính . -Chaån ñoaùn phaân bieät vôùi vieâm gan tieán trieån K GAN NGUYEÂN PHAÙT Khoái u gaây thuyeân taéc TMC,nhu moâ gan thoâ khong doàng daïng K GAN NGUYEÂN PHAÙT Khoái HCC aèm saùt bao gan gaây vôû(maát lieân tuïc bao gan) gaây traøn maùu phuùc maïc K GAN NGUYEÂN PHAÙT 5.3. Vai troø cuûa SAÂ doppler khaûo saùt töôùi maùu u vaø m.m gan – T/m cöûa (+++) – T/m treân gan (+) – Daáu hieäu doppler ñaëc tröng cho HCC . K GAN NGUYEÂN PHAÙT – T/m cöûa (+++) : ngoaøi bieåu hieän xoâ ñaåy, cheøn eùp > xaâm laán m.m +Xuaát hieän caáu truùc coù h.aâ/loøng m.m , möùc ñoä h.aâ phuï thuoäc vaøo t.gian hình thaønh . +Khaåu kính m.m giaõn . +Thuyeân taéc hoaøn toaøn> khoâng thaáy doøng chaûy(+) +Xuaát hieän tín hieäu ñoäng maïch/ khoái th.taéc (+++) +Shunt ñoäng maïch-tm /loøng tmc K GAN NGUYEÂN PHAÙT Khoái u Huyeát khoái trong nhaùnh TMC P Doøng chaûy beân trong khoái u K GAN NGUYEÂN PHAÙT – T/m treân gan vaø tmcd (+) Huyeát khoái trong loøng TMCD K GAN NGUYEÂN PHAÙT – Daáu hieäu doppler ñaëc tröng cho HCC: +Daïng phaân boá m.m nuoâi .Maãu hình roã .Maãu maïch m. vaøo trong u +Loaïi m.m :ñoäng maïch (+++) , tmc (+/-) +Daïng doøng chaûy : .Vaän toác cao . RI thaáp . Taàn soá Doppler cao > 4KHZ . Doøng roái – cöûa soå phoå roäng K GAN NGUYEÂN PHAÙT  5.4. Chieán löôïc ñieàu trò – Vai troø cuûa caùc phöông tieän hình aûnh hieâïn nay : CT, MRI , Angiography, – Scintigraphy. – Chöông trình truy tìm HCC vôùi : + SAÂ + Ñònh löôïng AFP + Ñaëc bieät treân beänh nhaân xô gan , vieâm gan. K GAN NGUYEÂN PHAÙT  5.5. Ñieàu trò –vai troø cuûa SAÂ can thieäp -Phaåu thuaät chæ ñònh haøng ñaàu (CHILD A, +/- B). – Tieâm ethanol + Soá löôïng < 3 + Kích thöôùc <4cm – Phoùng xaï, Lazer trò lieäu taïi choã – – Gaây ngheõn taéc ñoäng maïch (+/- tieâm thuoác choáng K ) cho loaïi HCC ngoaøi chæ ñònh ph.thuaät (vôùi CHILD B,C) AÙP-XE GAN AÙP-XE GAN AÙP-XE GAN HCC / XÔ GAN HCC / XÔ GAN HCC / XÔ GAN HCC / XÔ GAN huyeát khoái TMC

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap