Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

GIỚI THIỆU VỀ HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) HIV là thành viên lentevirus thuộc họ Retrovirus Gồm có HIV1, HIV2 HIV hoàn chỉnh có dạng hình cầu, đường kính 80-120nm 2 sợi ARN giống nhau Có các gai nhú glycoprotein (gp120, gp41…) # CẤU TRÚC BỘ GEN VÀ HẠT VIRUS HIV # SỰ GẮN KẾT VÀO TẾ BÀO CHỦ # CHU KỲ TÁI SAO VIRUS TRONG TẾ BÀO CHỦ # Âaïp æïng MD sau nhiãùm HIVï ÂÆMD dëch thãø – Anti-gp120, anti-gp41 xuáút hiãûn trong maïu våïi hiãûu giaï cao, phán tæí gáy máùn caím maûnh nháút laì gp cuía voí virus – Anti-p17, anti-p24,… Sæû xuáút hiãûn cuía caïc KT trong maïu laì cå såí cuía caïc test cháøn âoaïn huyãút thanh hoüc # # Âaïp æïng MD sau nhiãùm HIVï ÂÆMD tãú baìo – Th1 tiãút gamma IFN vaì IL-2 taïc âäüng laìm tàng ÂÆMD tãú baìo, – Th2 tiãút IL-4,5,6 vaì IL-10 taïc âäüng lãn sæû tàng træåíng cuía lympho B Th2>Th1: HIV nhanh chuyãøn sang AIDS Th1>Th2: HIV cháûm chuyãøn sang AIDS CƠ CHẾ BỆNH SINH SGMD DO HIV Suy giảm tb TCD4: tác động trực tiếp lên các tb bị nhiễm Suy giảm tb TCD4: tác động gián tiếp Tổn thương chức năng hệ thống miễn dịch Tổn thương hệ thống thần kinh trung ương # # Giaím säú læåüng TCD4+ do taïc duûng træûc tiãúp – ly giaíi tãú baìo TCD4 (virus âám chäöi, gp env. ken vaìo maìng baìo tæång) – DNA, RNA của virus trong baìo tæång làm räúi loaûn chæïc nàng tãú baìo – caïc saín pháøm cuía gen env (gp120) gàõn våïi CD4 måïi hçnh thaình trong baìo tæång làm tổn thương tb CHU KỲ TÁI SAO VIRUS TRONG TẾ BÀO CHỦ # # Giaím säú læåüng TCD4+ do taïc duûng giaïn tiãúp – HIV æïc chãú tiãút cytokin (IL2) æïc chãú sæû træåíng thaình cuía TCD4+ – Hçnh thaình caïc håüp baìo (gp120 bãö màût tb nhiễm gắn với CD4+ trên tb laình khaïc) coï âåìi säúng ngàõn – Do cå chãú tæû miãùn: KT chống gp120 lưu hành làm trung gian phá hủy các tb T mang gp120 (qua ADCC) # Cå chãú tæû miãùn: – gp120 hoìa tan kãút håüp våïi CD4 tãú baìo laình KT khaïng gp120 huíy tãú baìo laình qua hiãûu æïng ADCC, hoaût hoïa bäø thãø (MAC), – phaín æïng cheïo giæîa KT cuía proteïin virus vaì proteïin cuía tãú baìo T lành=> tổn thương tb – gp 120 gàõn våïi tãú baìo laình laìm cho tãú baìo dãù bë Tc táún cäng. # # Räúi loaûn chæïc nàng miãùn dëch chung – Â/v LT: gp120 gàõn våïi CD4+ => LT máút chæïc nàng tæång taïc våïi MHC=> LT khäng nháûn diãûn âæåüc KN. – Â/v LB: coï hiãûn tæåüng hoaût hoïa âa clän doìng LB cå chãú do HIV, do gp120 hoàûc do nhiãùm EBV khäng kiãøm soaït näøi. # Räúi loaûn chæïc nàng miãùn dëch chung – gp120 hòa tan phong bế tác động qua lại giữa TCD4 và MHCII/APC – Â/v ÂTB giaím hoïa hæåïng âäüng, giaím saín xuáút IL-1, giaím saín caïc gäúc tæû do âãø diãût khuáøn, giaím khaí nàng trçnh diãûn KN. – Â/v tãú baìo NK giaím chæïc nàng coï thãø do giaím cytokin kêch thêch laì IL-2. # Täøn thæång tháön kinh trung æång – ÂTB/naîo cytokine âäüc cho tb TK caín tråí dáùn truyãön TK – Nhiãùm HIV træûc tiãúp åí tãú baìo näüi mä maûch naîo, åí tãú baìo tháön kinh gáy sa suït trê tuãû (máút trê nhåï, RL tám tháön kinh khäng âàûc hiãûu) goüi laì bãûnh naîo do AIDS. BIỂU ĐỒ THỜI GIAN NHIỄM HIV # ARC: AIDS-related complex Sốt Sụt cân Tiêu chảy Không bị nhiễm khuẩn và các khối u thường xuyên như AIDS Đáp ứng MD giảm, chức năng TCD4 giảm # CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ Thuốc chống virus Vaccin Interleukin

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap