Nhiễm khuẩn tiết niệu

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến bạn đọc slide bài giảng ngoại khoa nhiễm khuẩn tiết niệu. File bị lỗi font, các bạn có thể tải về rồi check font, sau đó cài font vào máy tính để xem.

Nếu không tìm được font cần tải thì comment phía bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ.

NHIÃÙM KHUÁØN TIÃÚT NIÃÛU BS Nguyãùn Khoa Huìng ÂËNH NGHÉA NK niãûu laì ttraûng âaïp æïng cuía niãm maûc âæåìng TN âäúi våïi sæû xám nháûp cuía VK, biãøu hiãûn bàòng khuáøn niãûu (bacteriuria) hoàûc muí niãûu (pyuria). (A. Schaffer) Khuáøn niãûu laì sæû hiãûn diãûn cuía VK trong næåïc tiãøu (BT: ám tênh) Muí niãûu laì sæû hiãûn diãûn cuía BC trong næåïc tiãøu. I. ÂAÛI CÆÅNG Nhiãùm khuáøn tiãút niãûu âàûc hiãûu: lao hoàûc náúm (Actinomycosis). Nhiãùm khuáøn tiãút niãûu khäng âàûc hiãûu: træûc khuáøn gram (-) hoàûc cáöu khuáøn gram (+). Nhiãùm khuáøn âæåìng tiãút niãûu trãn : chuí yãúu laì täøn thæång taûi tháûn (viãm tháûn-bãø tháûn cáúp)… Nhiãùm khuáøn âæåìng tiãút niãûu dæåïi (viãm BQ, viãm NÂ, viãm TLT, viãm TH-MT…) II. SINH BÃÛNH HOÜC 1. Vi khuáøn gáy bãûnh E. Coli, Proteus Mirabilis (> 75%). Vi khuáøn Gr (+): liãn cáöu nhoïm D, tuû cáöu Vi khuáøn kyñ khê, Mycoplasma, Corynebacteria. Mäüt säú loaûi vi khuáøn nhiãùm truìng toaìn thán: Leptospira, Salmonella… 2. Caïc âæåìng dáùn vi khuáøn tåïi cå quan tiãút niãûu a/ Nhiãùm khuáøn ngæåüc doìng Dë daûng âæåìng tiãút niãûu. Tàõc ngheîn vaì æï âoüng næåïc tiãøu. Dë váût âæåìng tiãøu. Traìo ngæåüc baìng quang-niãûu quaín. Phuû næî. b/ Nhiãùm khuáøn theo âæåìng maïu Loaûi vi khuáøn hay gàûp: cáöu khuáøn c/ Nhiãùm khuáøn theo âæåìng baûch huyãút d/ Nhiãùm khuáøn træûc tiãúp tæì caïc cå quan kãú cáûn 3. Caïc yãúu täú thuáûn låüi gáy NKTN a/ Tàõc ngheîn vaì æï âoüng næåïc tiãøu. b/ Dë váût âæåìng tiãøu. c/ Sæïc âãö khaïng cuía cå thãø. DËCH TÃÙ HOÜC Myî: TL màõc chung: 3,5% Tàng dáön theo tuäøi 30% phuû næî 20-40 tuäøi coï NTÂN coï TC 20% næî, 10% nam låïn hån 65 tuäøi coï khuáøn niãûu. Prevalence of bacteriuria in females as a function of age. (From Stamey TA: The Prevention of Recurrent Urinary Infections. New York, Science and Medicine, 1973.) III. TRIÃÛU CHÆÏNG LÁM SAÌNG Nhiãùm khuáøn âæåìng tiãút niãûu trãn (NTÂTT) Säút cao 39 – 40C, reït run, maûch nhanh. Toaìn traûng thay âäøi : buäön nän, nän, gáöy suït, máút nguí… Âau thàõt læng mäüt bãn. Tiãøu âuûc, âaïi maïu, âaïi buäút, âaïi ràõt. Khaïm lám saìng: rung tháûn (+), phaín æïng cå thàõt læng (+), tháûn låïn. 2. Nhiãùm khuáøn âæåìng tiãút niãûu dæåïi (NTÂTD) Viãm baìng quang cáúp tênh: khäng säút. Viãm tiãön liãût tuyãún vaì tinh hoaìn: coï säút, 39°C. Toaìn traûng êt thay âäøi Näøi báût laì caïc triãûu chæïng kêch thêch baìng quang. Næåïc tiãøu âuûc, coï muí hoàûc coï maïu. Viãm TH-MT cáúp: âau åí bçu dæî däüi cáúp tênh. Cáön CÂPB våïi xoàõn TT. Khaïm LS Cáöu baìng quang maûn tênh. Thàm træûc traìng: tiãön liãût tuyãún to âau. Tinh hoaìn mäüt bãn sæng noïng âoí (viãm tinh hoaìn – maìo tinh cáúp). IV. CÁÛN LÁM SAÌNG Thæí 10 thäng säú NT bàòng bàng giáúy chè thë maìu Nitrite (+), BC (++++): NT ÂT 95%. Nitrite (-), BC (+): NT ÂT < 5%. IV. CÁÛN LÁM SAÌNG 2. Cáúy næåïc tiãøu: láúy NT giæîa doìng (âàût äúng thäng hoàûc choüc kim huït qua thaình buûng: coï CÂ âàûc biãût). Säú læåüng VK trong næåïc tiãøu ≥ 100 000/ml. Hoàûc coï nhiãöu BC våïi säú læåüng ≥ 10 000/ml. KSÂ. IV. CÁÛN LÁM SAÌNG 3. Xeït nghiãûm maïu Baûch cáöu tàng, baûch cáöu âa nhán trung tênh. Täúc âäü làõng maïu (VSS) cao. Cáúy maïu: træåïc khi duìng khaïng sinh Cháøn âoaïn hçnh aính 1. Siãu ám a. NTÂT trãn Giaîn âaìi bãø tháûn, abces tháûn, quanh tháûn. Nguyãn nhán: soíi, u… b. NTÂT dæåïi Æï âoüng næåïc tiãøu BQ maûn tênh (RPM), dë váût (soíi), u. 2. ASP: soíi CQ b/ UIV: giaîn Â-BT, NQ, RPM c/ UPR: Ngoaìi âåüt nhiãùm truìng cáúp tênh. d/ Chuûp niãûu âaûo – baìng quang ngæåüc doìng heûp niãûu âaûo, doì niãûu âaûo, niãûu quaín càõm laûc chäù… phaït hiãûn traìo ngæåüc baìng quang-niãûu quaín. laìm ngoaìi âåüt cáúp. d/ (CT Scan): viãm tháûn bãø tháûn cáúp, nung muí tháûn (abces). Phán loaûi NTÂT (caí ÂTNT vaì ÂTND) Khäng coï yãúu täú thuáûn låüi (non-complicated infection): laì NK tiãút niãûu xaíy ra åí ngæåìi coï hãû TN binh thæåìng vãö màût cáúu truïc cuîng nhæ chæïc nàng. Hay xaíy ra åí phuû næî: viãm BQ taïi phaït, VT-BT cáúp SA, ASP, UIV…khäng phaït hiãûn báút thæåìng cuía ÂTN Âiãöu trë âaïp æïng täút nhåì mäüt liãûu trinh KS Phán loaûi NTÂT (caí ÂTNT vaì ÂTND) Coï yãúu täú thuáûn låüi (complicated infection): xaíy ra åí ngæåìi coï hãû TN báút thæåìng vãö màût cáúu truïc vaì chæïc nàng, hoàûc ngæåìi coï bãûnh keìm theo (âaïi thaïo âæåìng…) NTÂN åí nam giåïi âa säú thuäüc loaûi naìy. SA, ASP, UIV… phaït hiãûn báút thæåìng (giaîn Â-BT, soíi, u, æï âoüng maûn tênh trong BQ…). VK coï âäüc læûc cao, âãö khaïng våïi KS thäng thæåìng. V. TIÃÚN TRIÃØN BÃÛNH Bãûnh phaït triãøn nàûng lãn. Bãûnh lui dáön khi âæåüc phaït hiãûn, âiãöu trë këp thåìi vaì coï hiãûu quaí. Bãûnh chuyãøn sang maûn tênh. VI. ÂIÃÖU TRË Âiãöu trë nhiãùm khuáøn âæåìng tiãút niãûu dæåïi a/ Näüi khoa: chè âënh cho NTÂTD khäng coï YTTL Khaïng sinh thæåìng duìng bàòng âæåìng uäúng, trong voìng êt nháút 10 ngaìy: Bactrim, Fluoroquinolones, Cephalexin… 48 giåì sau khi kãút thuïc âåüt âiãöu trë phaíi cáúy næåïc tiãøu kiãøm tra. Uäúng nhiãöu næåïc. b/ Ngoaûi khoa: chè âënh cho NTÂTD coï YTTL Caïc tàõc ngheîn âæåìng tiãøu : heûp niãûu âaûo, heûp bao quy âáöu, u xå tiãön liãût tuyãún, xå heûp cäø baìng quang… Caïc dë daûng âæåìng tiãøu : doì baìng quang, doì niãûu âaûo… Phæång phaïp – Dáùn læu baìng quang khi âang trong giai âoaûn NT cáúp coï RPM > 100ml. – Âiãöu trë thæûc thuû caïc NN tàõc ngheîn khi âaî hãút NT. 2. Âiãöu trë nhiãùm khuáøn âæåìng tiãút niãûu trãn (viãm tháûn-bãø tháûn) a. VTBT khäng coï YTTL: khaïng sinh 2 loaûi kãút håüp (tiãm + uäúng): Cephalosporine + Fluoroquinolones Täøng thåìi gian âiãöu trë khaïng sinh laì 3 tuáön. 48 giåì vaì 15 ngaìy sau khi kãút thuïc liãûu trçnh khaïng sinh, xeït nghiãûm cáúy næåïc tiãøu kiãøm tra. Nãúu coï caïc biãún chæïng, âàûc biãût laì säúc nhiãùm khuáøn Bäöi phuû næåïc âiãûn giaíi. Thuäúc tråü tim. b. VTBT coï YTTL Dáùn læu ÂTNT khi âang coï NT cáúp (DL qua da, DL bàòng JJ, DL bàòng mäø måí…) Âiãöu trë thæûc thuû yãúu täú thuáûn låüi (mäø láúy soíi, TSNCT, taûo hçnh khuïc näúi BT-NQ…) khi âaî hãút NT.

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap