Xác định vị trí nhịp nhanh trên thất

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin giới thiệu slide bài giảng Xác định vị trí nhịp nhanh trên thất. Bạn đọc có thể xem online tại file bên dưới.

x ̧c ®Þnh vÞ trÝ tim nhanh tran thÊt Pham Nhu Hung, MD, PhD, FACC, FHRS, FAsCC Consultant of Cardiology and Electrophysiology Vietnam National Heart Institute. 3 C©u hái tr¶ lêi tríc c¬n tim nhanh – Réng hay hÑp? – NhÞp ®Òu hay kh«ng ®Òu? – Sãng P ë ®©u? C¬n tim nhanh C¬n tim nhanh Tim nhanh phøc bé QRS hÑp Tim nhanh phøc bä QRS réng 1. Tim nhanh xoang. 2. Rung nhÜ 3. Cuång nhÜ 4. Tim nhanh nhÜ 5. Tim nhanh vßng vμo l1i nót nhÜ thÊt 6. Tim nhanh vßng vμo l1i nhÜ thÊt. 7. Tim nhanh bé nèi 1. Tim nhanh thÊt 2. Tim nhanh thÊt ®a h×nh 3. Rung thÊt. 4. Xo3⁄4n ®Ønh. 90% Lîc ®å chÈn ®o ̧n c¬n tim nhanh Qrs hÑp C¬n tim nhanh QRS hÑp §Òu Kh«ng ®Òu P Rung nhÜ Cuång nhÜ P tríc QRS P lÉn QRS sau QRS + – R ̈ng ca Nhanh xoang Nhanh nhÜ Cuång nhÜ AVNRT Bé nèi (JT) RP < PR RP>PR AVRT AVNRT AVNRT kh«ng ®iÓn h×nh ChÈn ®o ̧n tim nhanh víi QRS hÑp – Tuæi xuÊt hiÖn c¬n. – TriÖu chøng xuÊt hiÖn vμ triÖu chøng kÌm theo. – Thuèc t ̧c ®éng lan c¬n – Mèi lian quan QRS vμ sãng P. – KiÓu QRS – H×nh d1ng QRS Trêng hîp 1 – Tim nhanh xoang – Cã lu©n phian ®iÖn häc – §iÖn thÕ thÊp tran c ̧c chuyÓn ®1o. Ðp tim ChÈn ®o ̧n tim nhanh víi qrs hÑp – Tuæi xuÊt hiÖn c¬n. – TriÖu chøng xuÊt hiÖn vμ triÖu chøng kÌm theo. – Thuèc t ̧c ®éng lan c¬n – Mèi lian quan QRS vμ sãng P. – KiÓu QRS – H×nh d1ng QRS Trêng hîp 12 Sãng P ©m ë chuyÓn ®1o phÝa sau Sãng P ©m ë chuyÓn ®1o D1. Tim nhanh nhÜ vïng thÊp ChÈn ®o ̧n tim nhanh víi qrs hÑp – Tuæi xuÊt hiÖn c¬n. – TriÖu chøng xuÊt hiÖn vμ triÖu chøng kÌm theo. – Thuèc t ̧c ®éng lan c¬n – Mèi lian quan QRS vμ sãng P. – KiÓu QRS – H×nh d1ng QRS Trêng hîp 1 Trêng hîp 3 H×nh r ̈ng ca. TÇn sè nhÜ ë béi sè 150 chu kú/phót. Cã biÕn ®æi tÇn sè Cuång nhÜ ChÈn ®o ̧n tim nhanh víi qrs hÑp – Tuæi xuÊt hiÖn c¬n. – TriÖu chøng xuÊt hiÖn vμ triÖu chøng kÌm theo. – Thuèc t ̧c ®éng lan c¬n – Mèi lian quan QRS vμ sãng P. – KiÓu QRS – H×nh d1ng QRS Trêng hîp 14 NghiÖm ph ̧p xoang c¶nh -Tim nhanh tran thÊt: “ Kh«ng hoÆc tÊt c¶”. – Cuång nhÜ: T ̈ng møc ®é blèc. – Nhanh xoang: nhÞp tim chËm xuèng ChÈn ®o ̧n tim nhanh víi qrs hÑp – Tuæi xuÊt hiÖn c¬n. – TriÖu chøng xuÊt hiÖn vμ triÖu chøng kÌm theo. – Thuèc t ̧c ®éng lan c¬n – Mèi lian quan QRS vμ sãng P. – KiÓu QRS – H×nh d1ng QRS Trêng hîp 15 – Tim nhanh QRS hÑp, ®Òu – Sãng P ©m ë c ̧c chuyÓn ®1o. – Kho¶ng RP 80 ms AVRT ChÈn ®o ̧n tim nhanh víi qrs hÑp – Tuæi xuÊt hiÖn c¬n. – TriÖu chøng xuÊt hiÖn vμ triÖu chøng kÌm theo. – Thuèc t ̧c ®éng lan c¬n – Mèi lian quan QRS vμ sãng P. – KiÓu QRS – H×nh d1ng QRS Trêng hîp 1 Trêng hîp 7 ChÈn ®o ̧n tim nhanh víi qrs hÑp – Trêng hîp 8 P QRS QRS AVNRT ®iÓn h×nh AVNRT kh«ng ®iÓn h×nh Lîc ®å chÈn ®o ̧n c¬n tim nhanh Qrs hÑp C¬n tim nhanh QRS hÑp §Òu Kh«ng ®Òu P Rung nhÜ Cuång nhÜ P tríc QRS P lÉn QRS sau QRS + – R ̈ng ca Nhanh xoang Nhanh nhÜ Cuång nhÜ AVNRT Bé nèi (JT) RP < PR RP>PR AVRT AVNRT AVNRT kh«ng ®iÓn h×nh Pham Nhu Hung MD, PhD, FACC, FHRS, FAsCC Vietnam National Heart Institute phamnhuhung@hotmail.com Tel:0913225648

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap